ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2557

ถาม ชมพูทวีปแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คืออะไรบ้าง?

ตอบ คือมัชฌิมชนบท และ ปัจจันตชนบท ฯ


ถาม พระมหาบุรุษประสูติที่ไหน? เมื่อไร?

ตอบ พระมหาบุรุษประสูติที่ลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ ฯ เมื่อวันเพ็ญ เดือน 6 ก่อนพุทธศก 80 ปี ฯ


ถาม อสิตดาบสกล่าวทำนายพระมหาบุรุษไว้ว่าอย่างไร?

ตอบ อสิตดาบสกล่าวทำนายพระมหาบุรุษไว้ว่ามีคติเป็น 2 คือถ้าอยู่ครองฆราวาส จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถ้าออกบวช จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ


ถาม พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ใคร และบังเกิดผลเลิศอย่างไร?

ตอบ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ ฯ บังเกิดผลเลิศ คือพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทูลขอบรรพชา ฯ


ถาม คำว่า “ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง” เป็นวาจาของใคร? กล่าวกะใคร?

ตอบ คำว่า “ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง” เป็นวาจาของพระพุทธเจ้า ฯ ตรัสกะยสกุลบุตร ฯ


ถาม พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร?

ตอบ พระสารีบุตรฟังธรรมจากพระอัสสชิ พระโมคคัลลานะฟังธรรมจากพระสารีบุตร ฯ


ถาม สังเวชนียสถาน 4 ตำบล เป็นสถานที่ให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง?

ตอบ เหตุการณ์ที่พระพุทธองค์

  1. ประสูติ
  2. ตรัสรู้
  3. ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นครั้งแรก
  4. เสด็จปรินิพพาน

ถาม ผู้ที่กล่าวสุนทรพจน์ระงับไม่ให้เกิดสงครามแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุ คือใคร?

ตอบ โทณพราหมณ์ ฯ


ศาสนพิธี

ถาม ศาสนพิธี คืออะไร? มีหมวดอะไรบ้าง?

ตอบ คือแบบอย่างหรือแบบแผนต่างๆ ที่พึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ฯ มี

  1. หมวดกุศลพิธี
  2. หมวดบุญพิธี
  3. หมวดทานพิธี
  4. หมวดปณิณกะ

ถาม จงเขียนคำอาราธนาพระปริตรมาดู

ตอบ คำอาราธนาพระปริตร ว่าดังนี้

วิปตฺติปฏิพาหาย       สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
สพฺพทุกฺขวินาสาย    ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ ฯ
วิปตฺติปฏิพาหาย       สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
สพฺพภยวินาสาย       ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ ฯ
วิปตฺติปฏิพาหาย       สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
สพฺพโรควินาสาย      ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ ฯ