ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2551

ถาม คนในชมพูทวีปแบ่งเป็นกี่วรรณะ ? อะไรบ้าง ? พระพุทธบิดาอยู่ในวรรณะอะไร ?

ตอบ แบ่งเป็น 4 วรรณะ ฯ คือ วรรณะกษัตริย์ วรรณะพราหมณ์ วรรณะแพศย์ วรรณะศูทร ฯ อยู่ในวรรณะกษัตริย์ ฯ


ถาม อสิตดาบสได้ทำนายสิทธัตถกุมารไว้อย่างไร ?

ตอบ ทำนายไว้ว่า ถ้าอยู่ครองสมบัติ จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถ้าออกบวช จักได้เป็นพระศาสดาเอกในโลก ฯ


ถาม พระกระยาหารมื้อแรกของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้คืออะไร ? ใครเป็นผู้ถวาย ?

ตอบ คือ ข้าวสัตตุผง ข้าวสัตตุก้อน ฯ พ่อค้า 2 คน ชื่อตปุสสะและภัลลิกะ ฯ


ถาม พระอรหันตสาวก 5 รูปแรก คือใครบ้าง ?

ตอบ คือ

  1. พระโกณฑัญญะ
  2. วัปปะ
  3. ภัททิยะ
  4. มหานามะ
  5. อัสสชิ ฯ

ถาม พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแก่ใคร ? ที่ไหน ?

ตอบ แก่ชฎิล 3 พี่น้อง และบริวาร 1,000 คน ฯ ที่ตำบลคยาสีสะ ใกล้แม่น้ำคยา ฯ


ถาม จาตุรงคสันนิบาต คือ การประชุมที่ประกอบด้วยองค์อะไรบ้าง ?

ตอบ ด้วยองค์ คือ

  1. พระสาวกผู้เข้าประชุมนั้น ล้วนเป็นพระอรหันต์
  2. ทุกท่านล้วนได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทา
  3. ไม่ได้มีการนัดหมาย ต่างมาประชุมพร้อมกันเอง
  4. วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ และพระศาสดาประทานพระบรมพุทโธวาท ซึ่งเรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์

ถาม สถานที่ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร

ก. ลุมพินีวัน
ข. อิสิปตนมฤคทายวัน
ค. สาลวโนทยาน

ตอบ

ก. ลุมพินีวัน เป็นสถานที่ประสูติ
ข. อิสิปตนมฤคทายวัน เป็นสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา
ค. สาลวโนทยาน เป็นสถานที่ปรินิพพาน


ศาสนพิธี

ถาม คำอาราธนาเบญจศีล ว่าอย่างไร ?

ตอบ

มยํ ภนฺเต, วิสุํ วิสุํ รกฺขนตฺถาย, ติสรเณน สห ปญฺจสีลานิ ยาจาม
ทุติยมฺปิ มยํ ภนฺเต, วิสุํ วิสุํ รกฺขนตฺถาย, ติสรเณน สห ปญฺจสีลานิ ยาจาม
ตติยมฺปิ มยํ ภนฺเต, วิสุํ วิสุํ รกฺขนตฺถาย, ติสรเณน สห ปญฺจสีลานิ ยาจาม


ถาม ในพิธีทำบุญงานมงคล เจ้าภาพพึงจุดเทียนน้ำมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สูตรใด ?

ตอบ มงคลสูตร ฯ


ถาม คำอาราธนาพระสงฆ์มาสวดมนต์ในพิธีทำบุญงานมงคลกับในพิธีทำบุญงานอวมงคล ต่างกันอย่างไร ?

ตอบ ในงานมงคล ใช้คำว่า ขออาราธนาเจริญพระพุทธมนต์ ส่วนในงานอวมงคล ใช้คำว่า ขออาราธนาสวดพระพุทธมนต์