ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2561

ถาม อภิสมาจาร คืออะไร ? ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อในอภิสมาจารท่านปรับอาบัติอะไรบ้าง ?

ตอบ อภิสมาจาร คือ ธรรมเนียมหรือมารยาทที่ดีงามของภิกษุ ฯ ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อในอภิสมาจารท่านปรับอาบัติถุลลัจจัยเป็นอย่างสูง แต่มีน้อย ส่วนมากปรับอาบัติทุกกฏเป็นพื้น ฯ


ถาม บาตรที่ทรงอนุญาต มีกี่ชนิด ? อะไรบ้าง ? บาตรแสตนเลสจัดเข้าในชนิดไหน ?

ตอบ บาตรที่ทรงอนุญาตมี 2 ชนิด คือ

 1. บาตรดินเผา
 2. บาตรเหล็ก

บาตรแสตนเลสจัดเข้าในบาตรเหล็ก ฯ


ถาม วัตรอันภิกษุควรประพฤติในคำว่า วตฺตสมฺปนฺโน นั้น คืออะไรบ้าง ?

ตอบ คือ

 1. กิจวัตร ว่าด้วยกิจอันควรทำ
 2. จริยาวัตร ว่าด้วยมารยาทอันควรประพฤติ
 3. วิธิวัตร ว่าด้วยแบบอย่าง

ถาม สัตตาหกรณียะและสัตตาหกาลิก มีอธิบายอย่างไร ?

ตอบ

 • สัตตาหกรณียะ คือ กิจจำเป็นบางอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาไปพักแรมคืนที่อื่น แต่ต้องกลับมาภายใน 7 วัน
 • สัตตาหกาลิก คือ เภสัช 5 ที่รับประเคนแล้วเก็บไว้บริโภคได้ 7 วัน

ถาม ปาปสมาจาร คืออะไร ? ภิกษุชื่อว่า กุลปสาทโก เพราะประพฤติอย่างไร ?

ตอบ

ปาปสมาจาร คือ ความประพฤติเลวทราม เนื่องด้วยการคบคฤหัสถ์ด้วยการสมาคมอันมิชอบ ฯ

ภิกษุชื่อว่า กุลปสาทโก เพราะประพฤติพอดีพองาม ยังความเลื่อมใสนับถือของเขาให้เกิดในตน เป็นศรีของพระศาสนา ฯ


ถาม ภิกษุฉันเนื้องู เนื้อมนุษย์ ต้องอาบัติอะไร ?

ตอบ ฉันเนื้องู ต้องอาบัติทุกกฏ ฉันเนื้อมนุษย์ ต้องอาบัติถุลลัจจัย


ถาม ลหุภัณฑ์และครุภัณฑ์ที่เป็นของสงฆ์ คือของเช่นไร ? อย่างไหน แจกกันได้และไม่ได้ ?

ตอบ

ลหุภัณฑ์ คือ ของเบา มีบิณฑบาต เภสัช กับบริขารที่จะใช้สำหรับตัว คือบาตร จีวร ประคดเอว เข็ม มีดพับ มีดโกน เป็นของที่แจกกันได้

ครุภัณฑ์ คือ ของหนัก ไม่ใช่ของสำหรับใช้ให้สิ้นไป เป็นของควรรักษาไว้ได้นาน เป็นเครื่องใช้ในเสนาสนะ หรือเป็นตัวเสนาสนะเอง ตลอดถึงกุฎีและที่ดิน เป็นของที่แจกกันไม่ได้ ฯ


ถาม สภาคาบัติ คืออาบัติเช่นไร ?

ตอบ สภาคาบัติ คือ อาบัติที่ภิกษุต้องเหมือนกันเพราะล่วงละเมิดสิกขาบทเดียวกัน ห้ามไม่ให้แสดง ห้ามไม่ให้รับ ให้แสดงในสำนักของภิกษุอื่น ฯ


ถาม จีวรที่วิกัปไว้ เมื่อจะนำมาใช้ต้องทำอย่างไร ? ถ้าไม่ทำเช่นนั้นต้องอาบัติอะไร ?

ตอบ จีวรที่วิกัปไว้ เมื่อจะนำมาใช้ต้องขอให้ผู้รับถอนก่อน ฯ ถ้าไม่ทำเช่นนั้นต้องอาบัติปาจิตตีย์ ฯ


ถาม สมบัติของภิกษุในทางพระวินัยมีเท่าไร ? อะไรบ้าง ?

ตอบ สมบัติของภิกษุในทางพระวินัยมี 4 คือ

 1. สีลสมบัติ
 2. อาจารสมบัติ
 3. ทิฏฐิสมบัติ
 4. อาชีวสมบัติ