ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2558

ถาม ภิกษุผู้ปฏิบัติพระวินัยส่วนอภิสมาจารให้ดีงาม จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?

ตอบ ต้องปฏิบัติโดยสายกลาง คือไม่ถือเคร่งครัดอย่างงมงาย จนเป็นเหตุทำตนให้ลำบากเพราะเหตุธรรมเนียมเล็กๆ น้อยๆ อันขัดต่อกาลเทศะ และไม่สะเพร่ามักง่าย ละเลยต่อธรรมเนียมของภิกษุ จนถึงทำตนให้เป็นคนเลวทราม ฯ


ถาม ภิกษุผู้ละเมิดสิกขาบทนอกพระปาติโมกข์ ต้องอาบัติอะไรได้บ้าง ?

ตอบ ต้องอาบัติถุลลัจจัย และ ทุกกฏ ฯ


ถาม ผ้าสำหรับทำจีวรนุ่งห่มนั้น ทรงอนุญาตไว้กี่ชนิด ? อะไรบ้าง ?

ตอบ ทรงอนุญาตไว้ 6 ชนิด ฯ คือ

 1. โขมะ ผ้าทำด้วยเปลือกไม้
 2. กัปปาสิกะ ผ้าทำด้วยฝ้าย
 3. โกเสยยะ ผ้าทำด้วยใยไหม
 4. กัมพละ ผ้าทำด้วยขนสัตว์ ยกเว้นผมและขนมนุษย์
 5. สาณะ ผ้าทำด้วยเปลือกป่าน
 6. ภังคะ ผ้าที่ทำด้วยของ 5 อย่างนั้น แต่อย่างใดอย่างหนึ่งปนกัน

ถาม ในบาลีแสดงเหตุนิสสัยระงับจากอุปัชฌายะไว้ 5 ประการ มีอะไรบ้าง ?

ตอบ มี

 1. อุปัชฌายะหลีกไปเสีย
 2. สึกเสีย
 3. ตายเสีย
 4. ไปเข้ารีตเดียรถีย์เสีย
 5. สั่งบังคับ

ถาม ภิกษุผู้อาพาธควรปฏิบัติตนอย่างไร จึงไม่เป็นภาระแก่ผู้พยาบาล ?

ตอบ ควรปฏิบัติตนให้เป็นผู้พยาบาลง่าย คือทำความสบายให้แก่ตน (ไม่ฉันของแสลง) รู้จักประมาณในการบริโภค ฉันยาง่าย บอกอาการไข้ตามเป็นจริงแก่ผู้พยาบาล เป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนา ฯ


ถาม การลุกยืนขึ้นรับ เป็นกิจที่ผู้น้อยพึงทำแก่ผู้ใหญ่ จะปฏิบัติอย่างไรจึงไม่ขัดต่อพระวินัย ?

ตอบ นั่งอยู่ในสำนักผู้ใหญ่ ไม่ลุกรับผู้น้อยกว่าท่าน นั่งเข้าแถวในบ้าน เข้าประชุมสงฆ์ ในอาราม ไม่ลุกรับท่านผู้ใดผู้หนึ่ง ฯ


ถาม ธุระเป็นเหตุไปด้วยสัตตาหกรณียะที่ท่านกล่าวไว้ในบาลี มีอะไรบ้าง ?

ตอบ มี

 1. สหธรรมิกหรือมารดาบิดาเจ็บไข้ รู้เข้า ไปเพื่อรักษาพยาบาล
 2. สหธรรมิกกระสันจะสึก รู้เข้า ไปเพื่อระงับ
 3. มีกิจสงฆ์เกิดขึ้น เป็นต้นว่า วิหารชำรุดลงในเวลานั้น ไปเพื่อหาเครื่องทัพพสัมภาระมาปฏิสังขรณ์
 4. ทายกต้องการจะบำเพ็ญกุศล ส่งมานิมนต์ ไปเพื่อบำรุงศรัทธาของเขา หรือแม้ธุระอื่นนอกจากนี้ ที่เป็นกิจลักษณะอนุโลมตามนี้

ถาม บุพพกรณ์และบุพพกิจ ในการทำอุโบสถสวดปาติโมกข์ ต่างกันอย่างไร ?

ตอบ ต่างกันอย่างนี้ บุพพกรณ์เป็นกิจที่ภิกษุพึงทำก่อนแต่ประชุมสงฆ์ มีกวาดบริเวณที่ประชุมเป็นต้น ส่วนบุพพกิจเป็นกิจที่ภิกษุพึงทำก่อนแต่สวดปาติโมกข์ มีนำปาริสุทธิของภิกษุผู้อาพาธมาเป็นต้น ฯ


ถาม อุปปถกิริยา คืออะไร ? มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ อุปปถกิริยา คือการทำนอกรีตนอกรอยของสมณะ มี 3 อย่าง คือ

 • อนาจาร ได้แก่ ความประพฤติไม่ดีไม่งาม
 • ปาปสมาจาร ได้แก่ ความประพฤติเลวทราม
 • อเนสนา ได้แก่ ความหาเลี้ยงชีพไม่สมควร

ถาม มหาปเทส แปลว่าอะไร ? ทรงประทานไว้เพื่อประโยชน์อะไร ?

ตอบ มหาปเทส แปลว่า ข้อสำหรับอ้างใหญ่ ฯ ทรงประทานไว้เพื่อเป็นหลักแห่งการวินิจฉัยทั้งในทางธรรมทั้งในทางวินัย ฯ