ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2543

ถาม สิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข์เรียกว่าอะไร ? ทรงบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์อะไร ?

ตอบ เรียกว่า อภิสมาจาร ทรงบัญญัติไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของภิกษุ และเพื่อความงามของพระศาสนา เช่นเดียวกับตระกูลใหญ่ จำต้องมีขนบธรรมเนียมและระเบียบไว้รักษาเกียรติและความเป็นผู้ดีของตระกูล

ถาม กายบริหาร ข้อที่ 3 และข้อที่ 7 มีความว่าอย่างไร ?

ตอบ มีความว่าดังนี้

 • ข้อที่ 3 อย่าพึงไว้เล็บยาว การขัดมลทินหรือแคะมูลเล็บเป็นกิจควรทำ
 • ข้อที่ 7 อย่าพึงแต่งเครื่องประดับต่างๆ เช่น ตุ้มหู สายสร้อยและแหวน เป็นต้น

ถาม บาตรที่ทรงอนุญาตมีกี่ชนิด ? อะไรบ้าง ? บาตรแสตนเลสจัดเข้าในชนิดไหน ?

ตอบ มี 2 ชนิด คือ

 1. บาตรดินเผา
 2. บาตรเหล็ก

บาตรแสตนเลสจัดเข้าในบาตรเหล็ก

ถาม บาตรที่ทรงห้ามมีกี่ชนิด ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 11 ชนิด คือ

 1. บาตรทอง
 2. บาตรเงิน
 3. บาตรแก้วมณี
 4. บาตรแก้วไพฑูรย์
 5. บาตรแก้วผลึก
 6. บาตรแก้วหุง
 7. บาตรทองแดง
 8. บาตรทองเหลือง
 9. บาตรดีบุก
 10. บาตรสังกะสี
 11. บาตรไม้

ถาม นิสัยคืออะไร ? เหตุให้นิสัยระงับมีเท่าไร ? อะไรบ้าง ?

ตอบ นิสัย คือ กิริยาที่พึ่งพิงของสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก ต่อพระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์

เหตุให้นิสัยระงับจากพระอุปัชฌาย์ มี 5 คือ

 1. หลีกไปเสีย
 2. สึกเสีย
 3. ตายเสีย
 4. ไปเข้ารีตเดียรถีย์
 5. สั่งบังคับ

ส่วนเหตุให้นิสัยระงับจากพระอาจารย์ เพิ่มอีก 1 ข้อ คือ อันเตวาสิกรวมเข้ากับพระอุปัชฌาย์ของเธอ

ถาม ภิกษุเช่นไรควรได้นิสัยมุตตกะ ?

ตอบ ภิกษุผู้ควรได้นิสัยมุตตกะ คือ

 1. เป็นผู้มีศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ สติ
 2. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล อาจาระ ความเห็นชอบ เคยได้ยินได้ฟังมามาก มีปัญญา
 3. รู้จักอาบัติ มิใช่อาบัติ อาบัติเบา อาบัติหนัก จำพระปาฏิโมกข์ได้แม่นยำ ทั้งมีพรรษาพ้น 5

ถาม วัตรคืออะไร ? มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ วัตรคือแบบอย่างอันภิกษุควรประพฤติในกาลนั้น ๆ ในที่นั้น ๆ ในกิจนั้น ๆ แก่บุคคลนั้น ๆ มี 3 อย่าง คือ

 1. กิจวัตร
 2. จริยาวัตร
 3. วิธิวัตร

ถาม วัตถุอนามาสคืออะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ วัตถุอนามาส คือวัตถุไม่ควรจับต้อง มีดังนี้

 1. ผู้หญิง รวมทั้งเครื่องแต่งกาย ทั้งรูปที่ทำมีสัณฐานเช่นนั้น และ ดิรัจฉานตัวเมีย
 2. ทอง เงิน และรัตนะ
 3. ศัสตราวุธ
 4. เครื่องดักสัตว์
 5. เครื่องประโคมทุกอย่าง
 6. ข้าวเปลือก และผลไม้อันเกิดอยู่ในที่

ถาม กิจอันสงฆ์จะพึงทำก่อนสวดปาฏิโมกข์มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 9 อย่างคือ

 1. กวาดโรงอุโบสถ
 2. ตามประทีป
 3. ปูอาสนะ
 4. ตั้งน้ำฉันน้ำใช้
 5. นำปาริสุทธิของภิกษุผู้เจ็บไข้มา
 6. นำฉันทะของเธอมาด้วย
 7. บอกฤดู
 8. นับภิกษุ
 9. สั่งสอนนางภิกษุณี

ถาม สงฆ์สวดปาฏิโมกข์อยู่ ภิกษุอื่นมาถึง หรือมาถึงเมื่อสวดจบแล้ว พึงปฏิบัติอย่างไร ?

ตอบ พึงปฏิบัติอย่างนี้ คือ ถ้าภิกษุมาใหม่มากกว่าภิกษุที่ประชุมกันอยู่ ต้องสวดตั้งต้นใหม่ ถ้าเท่ากันหรือน้อยกว่า ส่วนที่สวดไปแล้วก็แล้วกันไป ให้ภิกษุที่มาใหม่ฟังส่วนที่ยังเหลืออยู่ต่อไป ถ้ามาเมื่อสวดจบแล้ว แม้มากกว่า ก็ไม่ต้องสวดซ้ำอีก ให้ภิกษุที่มาใหม่บอกปาริสุทธิในสำนักภิกษุผู้สวดผู้ฟังปาฏิโมกข์แล้ว


ถาม ความรู้อะไรบ้างที่จัดเป็นดิรัจฉานวิชา ?

ตอบ ความรู้ที่จัดเป็นดิรัจฉานวิชา คือ

 1. ความรู้ในทางทำเสน่ห์
 2. ความรู้ในทางทำให้ผู้นั้นผู้นี้ถึงความวิบัติ
 3. ความรู้ในทางใช้ภูตผีอวดฤทธิ์เดชต่าง ๆ
 4. ความรู้ในทางทำนายทายทัก
 5. ความรู้อันทำให้หลงงมงาย เช่น หุงปรอท

ถาม ภิกษุประพฤติเช่นไรเรียกว่าทำศรัทธาไทยให้ตกไป ?

ตอบ ภิกษุรับของที่เขาถวาย เพื่อเกื้อกูลแก่พระศาสนาแล้ว ไม่บริโภค แต่ กลับนำไปให้แก่คฤหัสถ์เสีย ทำให้ผู้บริจาคเสื่อมศรัทธา เช่นนี้เรียกว่า ทำศรัทธาไทยให้ตกไป (ยกเว้น อนามัฏฐบิณฑบาต ทรงอนุญาตพิเศษ ให้แก่มารดาบิดาได้)


ถาม อเนสนาได้แก่อะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ อเนสนาได้แก่ กิริยาแสวงหาเลี้ยงชีพในทางไม่สมควร แสดงโดยเค้ามี 2 อย่างคือ

 1. การแสวงหาเป็นโลกวัชชะ มีโทษทางโลก
 2. การแสวงหาเป็นปัณณัตติวัชชะ มีโทษทางพระบัญญัติ

ถาม การทำวิญญัติคือการทำอย่างไร ? จัดเข้าในอุปปถกิริยาประเภทไหน ?

ตอบ การทำวิญญัติ คือ การออกปากขอของต่อบุคคลที่ไม่ควรขอ หรือในเวลาที่ไม่ควรขอ เช่น ขอต่อคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณา ขอในยามปกติที่มิได้ทรงอนุญาต เป็นต้น จัดเข้าในอุปปถกิริยาประเภทอเนสนา


ถาม จงให้ความหมายของคำว่า กาลิก ยาวกาลิก ยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก

ตอบ

 • กาลิก คือของที่จะพึงกลืนให้ล่วงลำคอลงไป
 • ยาวกาลิก คือของที่ให้บริโภคได้ชั่วคราว ตั้งแต่เช้าชั่วเที่ยงวัน
 • ยามกาลิก คือของที่ให้บริโภคได้ชั่วคราว คือ 1 วัน กับ 1 คืน
 • สัตตาหกาลิก คือของที่ให้บริโภคได้ชั่วคราว 7 วัน
 • ยาวชีวิก คือของที่ให้บริโภคได้เสมอ ไม่จำกัดกาล

ถาม น้ำอ้อยเป็นกาลิกอะไร ?

ตอบ ถ้าเป็นน้ำอ้อยสด จัดเป็นยามกาลิก ถ้าเป็นน้ำอ้อยเคี่ยวจนแข้นแข็ง จัดเป็นสัตตาหกาลิก


ถาม อุกเขปนียกรรม สงฆ์ควรทำแก่ภิกษุผู้ประพฤติเช่นไร ?

ตอบ ควรทำแก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติแล้วไม่ยอมรับว่าเป็นอาบัติ ที่เรียกว่า ไม่เห็นอาบัติ หรือยอมรับว่าเป็นอาบัติแต่ไม่แสดง ที่เรียกว่า ไม่ทำคืนอาบัติ

ถาม อธิษฐาน (บริขารฬ มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 2 อย่างคือ

 1. อธิษฐานด้วยกาย คือเอามือลูบบริขารที่จะอธิษฐานนั้นเข้า ทำความผูกใจตามคำอธิษฐาน
 2. อธิษฐานด้วยวาจา คือลั่นคำอธิษฐานนั้น ไม่ถูกของด้วยกายก็ได้

ถาม สมบัติของภิกษุในทางพระวินัยมีเท่าไร ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 4 คือ

 1. สีลสมบัติ
 2. อาจารสมบัติ
 3. ทิฏฐิสมบัติ
 4. อาชีวสมบัติ

ถาม ภิกษุประพฤติเช่นไร ได้ชื่อว่า โคจรวิบัติ ?

ตอบ ภิกษุไปสู่บุคคลก็ดี สถานที่ก็ดี อันภิกษุไม่ควรไป คือ หญิงแพศยา 1 หญิงหม้าย 1 สาวเทื้อ 1 ภิกษุณี 1 บัณเฑาะก์ 1 ร้านสุรา 1 ได้ชื่อว่า โคจรวิบัติ