ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2545

ถาม การศึกษาอนุพุทธประวัติมีประโยชน์อย่างไร ?

ตอบ นำให้เกิดความเลื่อมใสและความนับถือ กำหนดและจดจำวัตรปฏิบัติอันงดงามของท่านมาเป็นปฏิปทาเครื่องดำเนินชีวิตของตน และเมื่อความดีของพระสาวกปรากฏแล้วจะเชิดชูเกียรติคุณของพระศาสดาให้ยิ่งขึ้น ฯ

ถาม เมื่อครั้งที่พระอรหันต์ 61 องค์ เกิดขึ้นในโลก มีใครบ้าง ?

ตอบ มีพระพุทธองค์ 1 พระปัญจวัคคีย์ 5 พระยสะ 1 สหายของพระยสะที่ปรากฏนาม 4 และที่ไม่ปรากฏนามอีก 50 ฯ


ถาม พระพุทธองค์ทรงส่งสาวกออกไปประกาศพระศาสนา เพราะทรงเห็นประโยชน์อะไร ?

ตอบ ทรงเห็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน เพื่อให้เห็นธรรมและตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติอันเป็นปัจจัยแห่งความสุขความสงบ ฯ

ถาม พระอัสสชิได้แสดงธรรมแก่อุปติสสปริพาชก มีใจความย่อว่าอย่างไร ?

ตอบ มีใจความย่อว่า “พระศาสดาทรงแสดงความเกิดแห่งธรรมทั้งหลาย เพราะเป็นไปแห่งเหตุ และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น เพราะดับแห่งเหตุ พระศาสดาตรัสอย่างนี้” ฯ


ถาม ปัญหาว่า “พระขีณาสพตายแล้วเป็นอะไร” ใครเป็นผู้ถาม ? ใครเป็นผู้ตอบ ? และตอบว่าอย่างไร ?

ตอบ พระสารีบุตรเป็นผู้ถาม พระยมกะเป็นผู้ตอบ และตอบว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ไม่เที่ยง ดับไปแล้ว ฯ

ถาม ข้อความว่า “ท่านควรสำเหนียกใจอย่างนี้ว่า เราจักไม่พูดคำอันเป็นเหตุเถียงกัน ถือผิดต่อกัน” ใครพูดกับใคร ? ที่ไหน ?

ตอบ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่พระโมคคัลลานะ ที่บ้านกัลลวาลมุตตคาม แขวงมคธ ฯ


ถาม พระมหากัสสปะได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีใด ?

ตอบ ด้วยวิธีรับพุทธโอวาท 3 ข้อ ฯ

ถาม พระมหากัสสปะโดยปกติถือธุดงค์อะไรบ้าง ?

ตอบ ถือธุดงค์ 3 อย่าง คือ

 1. ทรงผ้าบังสุกุลจีวรเป็นวัตร
 2. ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
 3. ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ฯ

ถาม พระสาวกผู้ได้รับการอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาเป็นองค์แรกคือใคร ?

ตอบ พระราธะ ฯ

ถาม ท่านได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย อย่างไร ?

ตอบ ได้รับยกย่องว่า เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปฏิภาณ คือญาณแจ่มแจ้งในธรรมเทศนา ฯ


ถาม ราหุลกุมาร ได้บรรพชาเป็นสามเณรเพราะเหตุใด ?

ตอบ เพราะพระมารดาให้ไปขอราชสมบัติกับพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นพระราชบิดา ดังนั้น พระองค์จึงทรงประทานทรัพย์อันเป็นโลกุตตระ โดยมอบหมายให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชาให้ราหุลกุมาร ด้วยการรับสรณคมน์ 3 ฯ

ถาม พระราหุล ได้รับยกย่องว่าเลิศในทางใด ?

ตอบ ได้รับยกย่องว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใคร่ศึกษาพระธรรมวินัย ฯ


ถาม พระนางปชาบดี โคตมี ยินดีรับครุธรรม 8 ข้อมาปฏิบัติ อุปมาเหมือนอะไร ?

ตอบ เปรียบเหมือนหญิงหรือชายที่ยังรุ่นสาวรุ่นหนุ่ม กำลังรักแต่งกาย อาบน้ำสระเกล้าแล้วได้พวงดอกอุบล พวงมะลิ หรือพวงลำดวนแล้ว จะพึงรับด้วยมือทั้ง 2 แล้วตั้งไว้บนศีรษะด้วยความยินดีฉันนั้น ฯ

ถาม พระเถรีผู้มีชื่อต่อไปนี้ได้รับเอตทัคคะในทางไหน ?

 1. กิสาโคตมีเถรี
 2. กุณฑลเกสีเถรี
 3. ภัททกาปิลานีเถรี
 4. ภัททากัจจานาเถรี
 5. โสณาเถรี

ตอบ

 1. กิสาโคตมีเถรี มีเอตทัคคะในทางทรงไว้ซึ่งจีวรอันเศร้าหมอง
 2. กุณฑลเกสีเถรี มีเอตทัคคะในทางขิปปาภิญญา หรือ ตรัสรู้เร็ว
 3. ภัททกาปิลานีเถรี มีเอตทัคคะในทางระลึกได้ซึ่งปุพเพนิวาส
 4. ภัททากัจจานาเถรี มีเอตทัคคะในทางถึงซึ่งอภิญญาอันใหญ่แล้ว
 5. โสณาเถรี มีเอตทัคคะในทางมีความเพียรปรารภแล้ว ฯ

ศาสนพิธี

ถาม การศึกษาให้เข้าใจในศาสนพิธี มีประโยชน์อย่างไร ?

ตอบ

 1. ทำให้เข้าใจเรื่องของศาสนพิธีได้โดยถูกต้อง
 2. ให้เห็นเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ไร้สาระ
 3. ทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนจากขนบธรรมเนียมประเพณี ฯ

ถาม ในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระพุทธรูปที่จะประดิษฐานบนรถทรงหรือคานหาม นิยมพระพุทธรูปปางอะไร ?

ตอบ นิยมพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ถ้าไม่มีจะเป็นพระพุทธรูปปางอะไรก็ได้ ฯ


ถาม งานทำบุญต่อนามคืองานทำบุญเช่นไร ?

ตอบ คืองานทำบุญที่คณะญาติของผู้กำลังป่วยหนักจัดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยหายป่วย และเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลในบั้นปลายแห่งชีวิตของตน ฯ

ถาม จงเขียนคำบังสุกุลเป็น มาดู

ตอบ

อจิรํ วตยํ กาโย                  ปฐวึ อธิเสสฺสติ
ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺญาโณ     นิรตฺถํว กลิงฺครํ ฯ


ถาม ผ้าวัสสิกสาฎก ใครเป็นผู้ถวายคนแรก ?

ตอบ นางวิสาขา มหาอุบาสิกา ฯ

ถาม การถวายผ้าวัสสิกสาฎกนั้น มีมูลเหตุมาจากอะไร ?

ตอบ มีมูลเหตุมาจากเดิมยังไม่มีพุทธานุญาตให้ภิกษุมีผ้าอาบน้ำฝน ภิกษุทั้งหลายจึงเปลือยกายอาบน้ำ นางวิสาขา มหาอุบาสิกา ทราบเรื่องนั้นแล้ว เห็นว่าไม่สมควรแก่เพศสมณะจึงทูลขอพระพุทธานุญาต เพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่ภิกษุทั้งหลาย ฯ