เวทนา 2

เวทนา แปลว่า ความรู้สึก หรือ การเสวยอารมณ์ แบ่งตามทางที่เกิดความรู้สึกเป็น 2 ประการ คือ

 1. กายิกเวทนา เวทนาทางกาย ความรู้สึกทางกาย
 2. เจตสิกเวทนา เวทนาทางใจ ความรู้สึกทางใจ

กายิกเวทนา

กายิกเวทนา เวทนาทางกาย ความรู้สึกทางกาย การเสวยอารมณ์ทางกาย หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางร่างกาย หรือรับรู้ได้ทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขหรือทุกข์ก็ตาม เช่น เย็น ร้อน อ่อน แข็ง เป็นต้น

เวทนาทางกายแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 • สุข: ความรู้สึกสบายทางกาย
 • ทุกข์: ความรู้สึกไม่สบายทางกาย
 • อุเบกขา: ความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์

เจตสิกเวทนา

เจตสิกเวทนา เวทนาทางใจ ความรู้สึกทางใจ การเสวยอารมณ์ทางใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางใจ หรือรับรู้ได้ทางใจ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตาม เช่น ความสบายใจ ความไม่สบายใจ ความแช่มชื่นใจ ความเสียใจ เป็นต้น

ความรู้สึกทางใจแบ่งออกเป็น 3 ประเภทเช่นกัน คือ

 • สุข: ความรู้สึกสุขทางใจ
 • ทุกข์: ความรู้สึกทุกข์ทางใจ
 • อุเบกขา: ความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์

กายิกเวทนาและเจตสิกเวทนามีความสัมพันธ์กันดังนี้

 • กายิกเวทนาและเจตสิกเวทนา มักเกิดขึ้นพร้อมกัน
 • กายิกเวทนา ส่งผลต่อเจตสิกเวทนา เช่น รู้สึกเจ็บปวดทางกาย ส่งผลต่อความรู้สึกทางใจ
 • เจตสิกเวทนา ส่งผลต่อกายิกเวทนา เช่น รู้สึกเครียด ส่งผลต่ออาการปวดหัว

วิธีรับมือกับเวทนา มีดังนี้

 1. ฝึกฝนสติ: ช่วยให้รู้เท่าทันเวทนา
 2. ฝึกฝนการเจริญเมตตา: ช่วยให้ลดความทุกข์ทางใจ
 3. ฝึกฝนการทำสมาธิ: ช่วยให้จิตใจสงบ