อัตถะ 2

อัตถะ หรือ อรรถะ ในที่นี้แปลว่า ความหมาย คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัส ว่าโดยการแปลความหมายแล้ว มี 2 ประเภท คือ

  1. เนยยัตถะ พระสูตรซึ่งมีความหมายที่จะต้องไขความ
  2. นีตัตถะ พระสูตรซึ่งมีความหมายที่แสดงชัดโดยตรงแล้ว

เนยยัตถะ

เนยยัตถะ คือ พระสูตรซึ่งมีความหมายที่จะต้องไขความ คือต้องอธิบายความออกไปอีกเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ได้แก่ พระพุทธพจน์ที่ตรัสตามสมมติอันมีความหมายที่แท้จริงซ่อนอยู่อีกชั้นหนึ่ง เช่น

  • พระสูตรที่ตรัสเรื่องบุคคล 4 ประเภท
  • พระสูตรที่ตรัสว่า ตนเป็นที่พึ่งของตน
  • พระสูตรที่ตรัสเรื่องเวรกรรม

พระสูตรเหล่านี้จะต้องอธิบายความหมายให้แจ่มแจ้งลงไปอีก

นีตัตถะ

นีตัตถะ คือ พระสูตรซึ่งมีความหมายที่แสดงชัดโดยตรงแล้ว หมายเอาพระพุทธพจน์ที่ตรัสโดยปรมัตถ์ซึ่งมีความหมายตรงไปตรงมาตามสภาวะอยู่แล้ว เช่น

  • พระสูตรที่ตรัสเรื่อง รูป เสียง กลิ่น รส เป็นต้น
  • พระสูตรที่ตรัสเรื่อง อริยสัจ 4
  • พระสูตรที่ตรัสเรื่อง มัชฌิมาปฏปทา

พระสูตรเหล่านี้มีความหมายตรงอยู่แล้ว ไม่ต้องไขความต่อ

การจำแนกประเภทพระสูตรเป็นเนยยัตถะและนีตัตถะ มีประโยชน์ในการศึกษาและตีความพระพุทธศาสนา ช่วยให้เข้าใจพระธรรมอย่างลึกซึ้งและถูกต้อง