เวปุลละ 2

เวปุลละ แปลว่า ความไพบูลย์ ความเต็มเปี่ยม ความเต็มที่ หรือความรุ่งเรือง แบ่งเป็น 2 ประเภทตามสิ่งที่ไพบูลย์ คือ

  1. อามิสเวปุลละ คือ ความไพบูลย์แห่งอามิส
  2. ธัมมเวปุลละ คือ ความไพบูลย์แห่งธรรม

อามิสเวปุลละ

อามิสเวปุลละ คือ ความไพบูลย์แห่งอามิส หมายถึง ความเต็มเปี่ยมหรือความรุ่งเรืองด้วยวัตถุ หรือความเจริญด้วยวัตถุ ถ้าหมายเอาบุคคลก็คือบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีวัตถุสิ่งของใช้สอยไม่ขาดแคลน ถ้าหมายเอาสถานที่ก็คือสถานที่ที่เจริญรุ่งเรืองด้วยธุรกิจและวัตถุทั้งหลาย เป็นสถานที่ที่ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีฐานะมั่นคง

อามิสเวปุลละ มุ่งเน้นไปที่ความรุ่งเรืองด้วยสิ่งภายนอก เช่น

  • ทรัพย์สิน: เงินทอง โภคสมบัติ
  • ชื่อเสียง: ความเป็นที่รู้จัก ความยกย่อง ความสรรเสริญ
  • อำนาจ: บารมี การอำนาจควบคุมสิ่งทั้งหลายหรือคนทั้งหลาย
  • ความสุขทางกาย: สุขภาพ ความสะดวกสบาย

ธัมมเวปุลละ

ธัมมเวปุลละ คือ ความไพบูลย์แห่งธรรม หมายถึง ความเต็มเปี่ยมหรือความรุ่งเรืองด้วยธรรมะ ถ้าหมายเอาบุคคลก็คือบุคคลผู้มีศีลธรรม หรือสูงขึ้นไปอีกคือผู้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมขั้นสูง ถ้าหมายเอาสถานที่ ก็คือสถานที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรม เป็นสถานที่ที่คนทั้งหลายใช้ชีวิตภายใต้หลักศีลธรรมอันดี ผู้คนมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดในการดำรงชีวิต อยู่ร่วมกันด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัย และมีแหล่งศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมอย่างเพียบพร้อม

ธัมมเวปุลละ มุ่งเน้นไปที่ความเจริญรุ่งเรืองภายใน เช่น

  • ศีล: ความประพฤติดีงาม
  • สมาธิ: ความตั้งมั่นของจิต
  • ปัญญา: ความรู้ ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
  • วิมุติ: การพ้นทุกข์

ในเวปุลละทั้ง 2 อย่างนั้น อามิสเวปุลละ ช่วยให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี ธัมมเวปุลละ ช่วยให้ผู้คนมีความสุขความเจริญทางด้านจิตใจ