ศาสนา 2

ศาสนา แปลว่า คำสอน หมายเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเหล่าสาวกให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว และชำระจิตใจของตนให้ผ่องใส แบ่งเป็น 2 ประการ คือ

  1. ปริยัติศาสนา คำสอนฝ่ายปริยัติ
  2. ปฏิบัติศาสนา คำสอนฝ่ายปฏิบัติ

ปริยัติศาสนา

ปริยัติศาสนา คือ คำสอนฝ่ายปริยัติ หมายถึง คำสอนฝ่ายทฤษฎี เน้นการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย เข้าใจหลักคำสอน ความหมาย เนื้อหา และปรัชญาของศาสนา เปรียบเสมือนแผนที่นำทางให้ผู้ปฏิบัติ คำสอนที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างช่ำชอง ได้แก่ นวังคสัตถุศาสน์ อันประกอบด้วย สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธัมมะ และ เวทัลละ

ตัวอย่างของปริยัติศาสนา เช่น

  • การศึกษาพระไตรปิฎก
  • การเรียนนักธรรม
  • การศึกษาภาษาบาลี
  • การฟังธรรมะ

ปฏิบัติศาสนา

ปฏิบัติศาสนา คือ คำสอนฝ่ายปฏิบัติ หมายถึง คำสอนที่จะต้องปฏิบัติ เน้นการลงมือทำ นำหลักคำสอนไปประยุกต์ใช้ ฝึกฝนตนเอง พัฒนาจิตใจ มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของศาสนา เปรียบเสมือนการเดินทางตามแผนที่ ตัวอย่างเช่น

  • การนั่งสมาธิ
  • การเจริญสติ
  • การรักษาศีล
  • การบำเพ็ญทาน

ศาสนาทั้งสองประการมีความสำคัญและจำเป็นต้องไปด้วยกัน ปริยัติศาสนาช่วยให้เข้าใจหลักคำสอน รู้วิธีเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ปฏิบัติศาสนาช่วยให้พัฒนาจิตใจ นำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ ทำให้ปริยัติที่ศึกษาเล่าเรียนมาบรรลุผลได้