ทุกะ (หมวดสอง)

ปฏิสันถาร 2

ปฏิสันถาร 2 ประการ 1. อามิสปฏิสันถาร การต้อนรับด้วยอามิส หรือการต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของ 2. ธัมมปฏิสันถาร การต้อนรับโดยธรรม หรือ การต้อนรับด้วยธรรม
อ่านต่อปฏิสันถาร 2

บูชา 2

บูชา 2 ประการ 1. อามิสบูชา การบูชาด้วยอามิส 2. ปฏิปัตติบูชา การบูชาด้วยการปฏิบัติตาม
อ่านต่อบูชา 2

นิพพาน 2

นิพพาน 2 1. สอุปาทิเสสนิพพาน สภาวะที่ดับกิเลสแต่ยังมีเบญจขันธ์เหลือ 2. อนุปาทิเสสนิพพาน สภาวะที่ดับกิเลสและไม่มีเบญจขันธ์เหลือ
อ่านต่อนิพพาน 2

เทศนา 2

เทศนา 2 ประการ 1. ปุคคลาทิฏฐานา เทศนา การแสดงธรรมโดยการยกบุคคลขึ้นเป็นที่ตั้ง 2. ธัมมาทิฏฐานา เทศนา การแสดงธรรมโดยมีธรรมเป็นที่ตั้ง
อ่านต่อเทศนา 2

กาม 2

กาม 2 ประการ 1. กิเลสกาม กิเลสเป็นเหตุใคร่ 2. วัตถุกาม วัตถุอันน่าใคร่
อ่านต่อกาม 2