สังคหะ 2

สังคหะ แปลว่า การสงเคราะห์ หมายถึง การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แบ่งตามสิ่งที่ใช้ในการสงเคราะห์ มี 2 ประเภท คือ

 1. อามิสสังคหะ การสงเคราะห์ด้วยอามิส
 2. ธัมมสังคหะ การสงเคราะห์ด้วยธรรม

อามิสสังคหะ

อามิสสังคหะ คือ การสงเคราะห์ด้วยอามิส หมายถึง การสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือกันด้วยวัตถุสิ่งของ เช่น ให้ข้าวให้น้ำ แบ่งสิ่งของให้ใช้ ให้เงิน เป็นต้น หรือสงเคราะห์ด้วยวัตถุหรือทรัพย์สินอย่างอื่น ๆ ที่พอจะเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันได้

ตัวอย่างของอามิสสังคหะ เช่น

 • บริจาคอาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้า เงินทุนการศึกษา
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย
 • สนับสนุนงานการกุศล

ธัมมสังคหะ

ธัมมสังคหะ คือ การสงเคราะห์ด้วยธรรม หมายถึง การสงเคราะห์หรือช่วยเหลือด้วยการให้ธรรมะ ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ หรือชี้ทางสว่างให้ เป็นต้น เช่น มีเพื่อนบ้านประสบปัญหาชีวิต หาหนทางออกไม่ได้ หาวิธีแก้ปัญหาไม่ได้ เราช่วยปลอบประโลม ให้ธรรมะที่สามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้ หรือชี้ทางออกที่ดีให้ อย่างนี้เรียกว่า สงเคราะห์ด้วยธรรม

ตัวอย่างของธัมมสังคหะ เช่น

 • สอนศีลธรรม จริยธรรม
 • แนะนำวิธีการแก้ปัญหา
 • ช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจหลักธรรมะ

สังคหะหรือการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ ไม่จำเป็นต้องร่ำรวยหรือมีการศึกษาสูง เพียงแค่มีใจเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็สามารถช่วยเหลือกันและกันได้

อานิสงส์ของสังคหะมีดังนี้

 • ผู้ให้มีความสุขใจ อิ่มเอมใจ
 • ผู้รับได้รับความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์
 • เกิดความสามัคคีในสังคม
 • สังคมมีความสงบสุขและร่วมเย็น