แนวข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

พุทธประวัติทำให้ทราบความเป็นไปของใคร ? พระพุทธเจ้า พุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธบริษัท ข้อใดแสดงความมีทิฏฐิมานะของชาวชมพูทวีป ? ถือฤกษ์ยาม ถือภูตผี ถือวรรณะ ถือเทพเจ้า นครกบิลพัสดุ์ เคยเป็นที่อยู่ของใคร ? ปัญจวัคคีย์ อุทกดาบส กาฬเทวิลดาบส กบิลดาบส  ชมพูทวีป…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อใด เป็นความหมายของสติ ? ความระลึกได้ ความรู้ตัว ความรอบรู้ ความจำได้  คนขาดสติสัมปชัญญะมีลักษณะเช่นไร ? โง่เขลา ประมาท ขาดความละอาย ไร้ความรับผิดชอบ สติสัมปชัญญะชื่อว่ามีอุปการะมาก เพราะเหตุใด ? ให้มีความสุข ให้ร่ำรวย ให้ทำงานไม่ผิดพลาด ให้เจริญ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

พื้นฐานของศีลคืออะไร ? เครื่องป้องกันไม่ให้ทำชั่วทางกาย วาจา เรียกว่าอะไร ? วัตถุประสงค์ของการบัญญัติศีล คืออะไร ? บุคคลควรมีสิ่งใด เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ? หลักปฏิบัติเบื้องต้นแห่งการทำความดี ได้แก่ข้อใด ? การงดเว้นสิ่งใด จัดเป็นการรักษาศีล ? ศีลข้อ ๑…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

พุทธประวัติพรรณนาเรื่องของใคร ? พ่อแม่มีวรรณะต่างกัน ทำให้เกิดชนชั้นใด ? นครกบิลพัสดุ์ มีความสัมพันธ์กับนครใด ? ผู้ใด ไม่ใช่พระญาติของเจ้าชายสิทธัตถะ ? วันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ตรงกับข้อใด ? สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด ? เจ้าชายสิทธัตถะประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะกี่ประการ ? เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อใด เป็นธรรมมีอุปการะมาก ? เราควรใช้สัมปชัญญะเมื่อใด ? ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีสติสัมปชัญญะ ? ธรรมข้อใด คุ้มครองโลกให้สงบสุข ? คนมีหิริ มีลักษณะเช่นใด ? ธรรมข้อใด ทำให้งดงามทั้งภายในภายนอก ? ผู้ถูกดูหมิ่นได้รับความเจ็บใจ แต่ยิ้มแย้มได้ เพราะมีธรรมข้อใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

เครื่องป้องกันความชั่วทางกายวาจา คือข้อใด ? ผู้ปรารถนาจะอบรมจิตให้ตั้งมั่น ควรทำสิ่งใดก่อน ? ศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้มนุษย์มีความสะอาดในด้านใด ? การรักษาศีลข้อที่ ๑ มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร ? การรักษาศีลข้อที่ ๑ ป้องกันเรื่องใด ? สัตว์ที่ห้ามฆ่าในศีลข้อที่ ๑…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องของใคร ? ประเทศใด ไม่อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ? ข้อใด ไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ ๔ ? ก่อนเจ้าชายสิทธัตถะจะมาอุบัติในโลกนี้อยู่สวรรค์ชั้นไหน ? เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ สุบินนิมิตอย่างไร ? พระพุทธเจ้า ประสูติก่อนพุทธศักราชกี่ปี ? อาสภิวาจา พระพุทธเจ้าตรัสในวันใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

สติสัมปชัญญะ จัดเป็นธรรมอะไร ? ธรรมที่คอยกำกับให้รู้ตัวขณะทำ พูด คิด ได้แก่ข้อใด ? ข้อใด เป็นลักษณะของผู้มีธรรมเป็นโลกบาล ? ธรรมใด เป็นพื้นฐานให้คนมีศีลธรรม ? ความงามข้อใดสำคัญที่สุด ? ข้อใด เป็นลักษณะของผู้มีความงามตามหลักธรรม ? ธรรมข้อใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง มีความหมายตรงกับข้อใด ? ข้อใด แสดงออกถึงการขาดเมตตาจิต ? แข่งขันกัดสุนัข เป็นการทรมานสัตว์ลักษณะใด ? ใช้การ จัดเป็นทรกรรมอย่างหนึ่ง ตรงกับข้อใด ? การรักษาศีลข้อปาณาติบาต ทำให้คนเราเกิดความคิดในเรื่องใด ? อทินนาทาน บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดในเรื่องใด ? วิ่งราวทรัพย์ผู้อื่น…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

พุทธประวัติกล่าวถึงเรื่องอะไร ? พระโพธิสัตว์ก่อนเสด็จมาอุบัติในมนุษยโลกนี้อยู่สวรรค์ช์้นไหน ? ข้อใด ไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ ๔ ? กษัตริย์พระองค์ใดเป็นต้นศากยวงศ์ ? เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ณ ที่ไหน ? พระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ พระนามว่าอย่างไร ? คำว่า สิทธัตถะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

ธรรมข้อใด ทำให้เป็นคนไม่ประมาท ? ธรรมที่คอยกำกับให้รู้ตัวขณะทำ พูด คิด ได้แก่ข้อใด ? ความระลึกได้ก่อนทำ พูด คิด เป็นลักษณะของธรรมข้อใด ? ข้อใด จัดเป็นความละอายใจ ? ข้อใด มีความหมายตรงกับโอตตัปปะ ? ขันติ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

หลักธรรมใด ปรับพฤติกรรมทางกายวาจาของมนุษย์ให้เรียบร้อย ? ข้อห้าม ๕ อย่าง มีปาณาติบาตเป็นต้น เรียกว่าอะไร ? ข้อใดเป็นประโยชน์ในการบัญญัติศีล ? การเบียดเบียนกันทางกาย ตรงกับข้อใด ? การเบียดเบียนกันทางวาจา ตรงกับข้อใด ? คำว่า ปาณาติบาต มีความหมายตรงกับข้อใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร? ผู้ศึกษาด้านศิลปะและกสิกรรม พาณิชการ คือพวกใด? พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชโอรสของใคร ? พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร? พระโพธิสัตว์ ก่อนอุบัติในมนุษยโลกเสด็จอยู่สรรค์ชั้นไหน ? สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ปัจจุบันคือประเทศอะไร ? วันใด เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ? พระนามว่า สิทธัตถะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

ธรรมสำหรับป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ได้แก่ข้อใด ? ข้อใด ชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะในการทำงาน ? ข้อความรณรงค์วา เมาไม่ขับ สอนให้มีธรรมข้อใด ? คำว่า พระในบ้าน หมายถึงข้อใด ? ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีขันติ-โสรัจจะ ? ชาวพุทธควรยึดถือสิ่งใดเป็นที่พึ่งสูงสุด ? คำพูดเช่นใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. ธรรมมีอุปการะมากได้แก่ข้อใด? ก. สติ-สัมปชัญญะข. หิริ-โอตตัปปะค. ขันติ-โสรัจจะง. กตัญญู-กตเวที ๒. ทำงานผิดพลาด เพราะขาดธรรมข้อใด ก. ธรรมเป็นโลกบาลข. ธรรมมีอุปการะมากค. ธรรมอันทำให้งามง. ธรรมหาได้ยาก ๓. ข้อความรณรงค์ว่า เลิกเหล้าเลิกจน สอนให้มีธรรมข้อใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. อุบายเครื่องป้องกันไม่ให้คนทำชั่วทางกาย วาจา เรียกว่าอะไร ๒. คุณธรรมอะไร ทำให้โลกเว้นจากการเบียดเบียนล้างผลาญกัน ๓. ข้อใดไม่นับเข้าในเบญจศีลที่มนุษย์ทุกคนควรยึดเป็นหลักปฏิบัติ ๔. สิกขาบทที่ท ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อให้เว้นการเบียดเบียนกันในเรื่องใด ๕. การกระทำใด ถือว่าเป็นการประพฤติผิดศีล ตามสิกขาบทที่ ๑ ๖. ฆ่าผู้อื่นเป็นบาป…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. ประเทศไทยตั้งอยุ่ทางทิศใดของประเทศอินเดีย ๒. มิลักขะ หมายถึงชนชาติใด ๓. หัวเมืองชั้นนอก ตรงกับข้อใด ๔. ผู้ทำการค้าขาย หมายถึงบุคคลจำพวกใด ๕. คนจัณฑาล เกิดขึ้นได้อย่างไร ๖. นครกบิลพัสดุเกี่ยวพันเป็นพิเศษกับนครใด ๗. พระราชวงศ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือวงศ์ใด ๘.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญคุณธรรมทางใจ ควรเริ่มต้นที่อะไรก่อน ? ก. สวดมนต์ข. ถือศีลค. นั่งสมาธิง. แผ่เมตตา ๒. ศีล แปลตามรูปศัพท์ว่า ปกติ หมายถึงปกติอะไร ? ก. กายกับใจข. วาจากับใจค. กายกับวาจาง. กาย…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๑