แนวข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ? ก. เรื่องศาสดาข. เรื่องพระพุทธเจ้าค. เรื่องนักพรตง. เรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้า ๒. ข้อใด ไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ ๔ ? ก. พราหมณ์ข. แพศย์ค. ศูทรง. จัณฑาล ๓.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ผู้ไม่รอบคอบทำงานผิดพลาด เพราะขาดธรรมหมวดไหน ? ก. ธรรมมีอุปการะมากข. ธรรมเป็นโลกบาลค. ธรรมอันทำให้งามง. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ ๒. สติ ควรใช้เมื่อใด ? ก. ก่อนทำ พูด คิดข. ขณะทำ พูด คิดค.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๑

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. สิกขาบทที่ปรากฏในเบญจศีล หมายถึงอะไร ? ก. องค์แห่งศีลข. ข้อห้ามแห่งศีลค. ขอบเขตแห่งศีลง. การสมาทานศีล ๒. ศีล ๕ บัญญัติไว้สำหรับบุคคลประเภทใด ? ก. ภิกษุข. ภิกษุณีค. สามเณรง. คนทั่วไป ๓.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. ชมพูทวีปตั้งอยู่ในทิศใดของประเทศไทย ? ก. ทิศเหนือข. ทิศตะวันออกค. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือง. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ๒. มัชฌิมประเทศ หมายถึงส่วนใดของประเทศ ? ก. ส่วนภายนอกข. ส่วนภายในค. ส่วนปลายแดนง. ส่วนกลาง ๓. ชนชาติอริยกะ หมายถึงชนชาติใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. ผู้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีธรรมอะไร ? ก. ธรรมมีอุปการะมากข. ธรรมอันทำให้งามค. ธรรมเป็นโลกบาลง. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ ๒. การรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับ ส่งเสริมให้มีธรรมข้อใด ? ก. สติข. สัมปชัญญะค. ขันติง. โสรัจจะ ๓. ถ้าสติเปรียบเหมือนดวงไฟ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. คุณธรรมอะไร เป็นเครื่องป้องกันความชั่วทางกายวาจา ? ๒. คุณธรรมอะไร ทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ ? ๓. คำว่า “สัตว์มีชีวิต” ในศีลข้อปาณาติบาต ตรงกับข้อใด ? ๔. อาชีพใด รักษาศีลข้อปาณาติบาตได้ยาก ? ๕. การเลี้ยงเสือไว้ในกรง…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. เรียนพุทธประวัติทำให้ทราบความเป็นไปของใคร ? ๒. ประโยชน์ในการเรียนรู้พุทธประวัติ คือข้อใด ? ๓. สาเหตุหลักที่ทำให้พวกอริยกะเจริญกว่าพวกมิลักขะ คืออะไร ? ๔. นครที่ได้นามว่ากบิลพัสดุ์ เพราะเหตุใด ? ๕. พระโคตรของพระมหาบุรุษ มีความหมายเนื่องมาจากสิ่งใด ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. ธรรมอะไร ทำให้เป็นคนรอบคอบ ? ๒. ขาดธรรมอะไร แม้มีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าตาย ? ๓. คนเช่นไร ไตร่ตรองทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูด ทุกสิ่งที่คิด ? ๔. คนขาดธรรมอะไร ทำชั่วได้ทุกอย่าง ? ๕. “ทำดีมักกลัว…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. “ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ” ศีลธรรม หมายถึงอะไร ? ๒. จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน หากจะปลูกคุณธรรมให้มั่นคงในใจเล่า ต้องทำสิ่งใดก่อน ? ๓. ตึกพังเพราะฐานที่ตั้งไม่ดี ชีวิตพังทลายเพราะฐานข้อใดไม่ดี ? ๔. อะไร เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ใจคนมั่นคงต่อความดี ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชโอรสของใคร ? ๒. พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ? ๓. พระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ? ๔. คำว่า “สิทธัตถะ” แปลว่าอะไร ? ๕. เมื่อประสูติแล้ว เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จดำเนินได้กี่ก้าว ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. ผู้มีความรอบคอบ ทำงานมีประสิทธิภาพ เพราะมีธรรมอะไร ? ๒. “มียศอย่าประมาท มีอำนาจอย่ามัวเมา” สอนให้มีธรรมอะไร ? ๓. การก่อการร้ายเป็นเหตุให้โลกเดือดร้อน เพราะขาดคุณธรรมใด ? ๔. คนมีโอตตัปปะ ย่อมเกิดความรู้สึกอย่างไร ? ๕. “ใครแช่ง…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. ข้อใด หมายถึงศีล ? ๒. ศีล ๕ จัดไว้สำหรับบุคคลประเภทใด ? ๓. หากจะเปรียบศีล ๕ กับส่วนประกอบของบ้าน คือข้อใด ? ๔. การรักษาศีล มีประโยชน์แก่ใคร ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๗

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. ประเทศใด ไม่อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ? ๒. ก่อนที่สิทธัตถราชกุมารจะจุติมายังโลกนี้ อยู่ในสวรรค์ชั้นไหน ? ๓. พระพุทธองค์ประสูติก่อนพุทธศกกี่ปี ? ๔. อาสภิวาจา พระพุทธเจ้าตรัสในวันใด ? ๕. พระนางสิริมหามายาทิวงคต เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๗

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. ธรรมข้อใด อุดหนุนมิให้คนทำอะไรผิดพลาด ? ๒. ข้อใด เป็นความหมายของสัมปชัญญะ ? ๓. ระลึกได้ว่าวันนี้ต้องไปทำงาน เป็นลักษณะของธรรมข้อใด ? ๔. ธรรมที่เป็นข้าศึกของสติ ได้แก่อะไร ? ๕. ผู้มีหิริอยู่ในใจ ชื่อว่าไม่ทำความชั่ว เพราะสาเหตุใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๗

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของศีล ? ๒. คำว่า เบญจศีล เป็นศีลสำหรับใคร ? ๓. เบญจศีล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ? ๔. มนุษยธรรม ตรงกับศีลในข้อใด ? ๕. คนเริ่มทำความดี ควรมีศีลเป็นหลัก…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๖

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. ประเทศใด ไม่ได้อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ? ๒. ชนเผ่าใด เป็นชาวพื้นเมืองในชมพูทวีป ? ๓. ชนเหล่าใดในสังคมอินเดีย ถูกเหยียดหยามมากที่สุด ? ๔. พระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ? ๕. คำว่า “ สิทธัตถะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. ข้อใด เป็นธรรมมีอุปการะมาก ? ๒. เราควรใช้สติเมื่อใด ? ๓. เราควรใช้สัมปชัญญะเมื่อใด ? ๔. ข้อใด เรียกว่าเทวธรรม ? ๕. ผู้มีเทวธรรม มีลักษณะอย่างไร ? ๖. ข้อใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๖

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๕

๑. รูปพรรณสัณฐานของคน …….. ๒. คนขี้เหร่ แต่นิสัยดี เปรียบได้กับดอกไม้ชนิดใด ? ๓. ศีลช่วยชาวโลกได้อย่างไรบ้าง ? ๔. คนไม่มีศีล รู้ได้อย่างไร ? ๕. องค์แห่งศีลอย่างหนึ่งๆ เรียกว่าอะไร ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๕