ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2543

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อาบัติ คืออะไร ? ตอบ อาบัติ คือ โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม ถาม อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติ 6 อย่างนั้น อย่างไหนเสียหายมากที่สุด ? ตอบ ต้องด้วยไม่ละอาย จัดว่าเสียหายมากที่สุด ปัญหาข้อที่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2543

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ข้อใด เป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ? ๒. ทางทำกรรมดีกรรมชั่ว เรียกว่าอะไร ? ๓. ข้อใด จำแนกให้สัตว์มีชีวิตแตกต่างกัน ? ๔. ความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นจากอะไร ? ๕. ผลกรรมเกิดจากความดีความชั่วของสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่าอะไร ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. พระโพธิสัตว์เมื่อจะเสด็จอุบัติในมนุษยโลก ทรงพิจารณาสิ่งใดก่อน ? ๒. ผู้จะเป็นพุทธมารดาต้องรักษาศีลห้าประจำและบำเพ็ญบารมีกี่กัปป์ ? ๓. ในชมพูทวีปแบ่งเขตปกครองออกเป็นกี่ส่วน ? ๔. สังคมในชมพูทวีปยึดถืออะไรอย่างแรงกล้า ? ๕. พระราชบุตรพระราชธิดาของพระเจ้าโอกกากราชก่อตั้งราชวงศ์ใด ? ๖. เมืองกบิลพัสดุ์ สร้างในที่อยู่ของดาบสใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. นิพพิทา หมายถึงความหน่ายในอะไรด้วยปัญญา ? ๒. ในส่วนปรมัตถปฏิปทา โลกหมายถึงอะไร ? ๓. อาการที่เรียกว่าผู้หมกอยู่ในโลก เป็นอย่างไร ? ๔. บ่วงแห่งมาร หมายถึงอะไร ? ๕. การสำรวมจิตด้วยวิธีการใด สำคัญที่สุด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ข้อปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาที่เรีกยว่า พรต ได้แก่ข้อใด ? ๒. ข้อใด เป็นการฝึกใช้ชีวิตแบบสันโดษเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อ ? ๓. ข้อใด เป็นวิธีรักษาอุโบสถในอรรถกถาคังคมาลชาดก ? ๔. การรักษาอุโบสถของชาวพุทธ เริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใด ? ๕. อุโบสถที่เป็นพุทธบัญญัติต่างจากอุโบสถที่มีมาก่อนอย่างไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ระหว่างทางเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พระพุทธเจ้าทรงพบใคร ? ๒. ชนกลุ่มใด ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ? ๓. “เราได้ตรัสรู้อมฤตธรรมโดยชอบแล้ว” พระพุทธเจ้าตรัสกับใคร ? ๔. กามสุขัลลิกานุโยค คือการหมกมุ่นในความสุขเรื่องใด ? ๕. การแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้า เรียกว่าอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่าอะไร ? ๒. พระพุทธพจน์ว่า “จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา” ยืนยันเรื่องใด ? ๓. คำตอบในข้อใด ไม่จัดเป็นทุคติ ? ๔. เทวทูต หมายถึงใคร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ข้อใด เป็นบรรทัดในการเริ่มทำความดีของมนุษย์ทั้งหลาย ? ๒. ข้อใด ทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ? ๓. หลักธรรมใด เป็นข้อห้ามมิให้มนุษย์ประพฤติเบียดเบียนกันและกันได้ ? ๔. การสำรวมกายวาจามิให้ละเมิดข้อห้ามทั้ง ๕ เรียกว่าอะไร ? ๕. ศีล ๕…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การประชุมทำปฐมสังคายนา จัดขึ้นหลังจากพุทธปรินิพพานกี่เดือน ? ๒. ประธานสงฆ์ ทำปฐมสังคายนา คือใคร ? ๓. ปฐมสังคายนา ได้ทำ ณ เมืองใด ? ๔. ในการทำปฐมสังคายนา มีพระอรหันต์เข้าร่วมประชุมกี่องค์ ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ข้อใด เป็นธรรมมีอุปการะมาก ? ๒. ความรู้ตัว เป็นความหมายของธรรมข้อใด ? ๓. คุณธรรมที่ป้องกันไม่ให้ทำความชั่ว คือข้อใด ? ๔. ลักษณะของผู้มีหิริ คือข้อใด ? ๕. ไม่กล้าทำความชั่วเพราะกลัวบาป เป็นลักษณะของผู้มีมรรคใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. พระพุทธศาสนามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องใด ? ๒. เพราะเหตุใด สัตว์โลกที่เกิดมาจึงแตกต่างกัน ? ๓. ผลกรรมจากบุญบาปของมนุษย์ขึ้นอยู่กับอะไร ? ๔. ผลเกิดจากการทำความดีความชั่วของสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่าอะไร ? ๕. ข้อใด เป็นองค์ประกอบสำคัญของกรรมบถ ? ๖. กรรมนำมนุษย์ให้ไปเกิดในชาติหน้าทั้งดีและไม่ดี…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ บริบูรณ์ในพระชาติใด ? ๒. ชมพูทวีป แบ่งการปกครองออกเป็นกี่ส่วน ? ๓. สังคมในชมพูทวีปถืออะไรอย่างแรงกล้า ? ๔. พระราชบุตรพระราชธิดาของพระเจ้าโอกกากราช สร้างพระนครใด ? ๕. พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์พระองค์ใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่าอะไร ? ๒. พระพุทธพจน์ว่า จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา ยืนยันในเรื่องใด ? ๓. คำตอบในข้อใด ไม่จัดเป็นสุคติ ? ๔. เทวทูต หมายถึงใคร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ข้อใด เป็นวิธียกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้นกว่าการถือศีล ๕ ? ๒. อุโบสถศีล คือการรักษาศีลประเภทใด ? ๓. ข้อใด เป็นส่วนสำคัญของอุโบสถที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ? ๔. การถืออุโบสถ บัญญัติไว้สำหรับใคร ? ๕. ข้อใด เป็นวัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถในพระพุทธศาสนา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ปิปผลิ เป็นชื่อเดิมของพระเถระองค์ใด ? ๒. ปิปผลิมาณพ เกิดในตระกูลใด ? ๓. นางภัททกาปิลานีแต่งงานกับปิปผลิมาณพ ขณะมีอายุกี่ปี ? ๔. ปกติผู้จุติมาจากพรหมโลก จะไม่ยินดีกับเรื่องใด ? ๕. ภัททกาปิลานีภิกษุณี สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ปิฎก หมายถึงอะไร ? ๒. พระธรรมเทศนาที่อ้างอิงถึงบุคคล จัดอยู่ในปิฎกใด ? ๓. พระธรรมเทศนาที่กล่าวถึงสภาวธรรมเท่านั้น จัดอยู่ในปิฎกใด ? ๔. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธจริยา ๓ ประการ เป็นเวลากี่ปี ? ๕. การเสด็จออกบิณฑบาต…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การรักษาศีล เป็นการปฏิบัติตามข้อใด ? ๒. ข้อใด เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความดีของมนุษย์ ? ๓. การบัญญัติศีล มีวัตถุประสงค์อะไร ? ๔. เราเรียกคนรักษาศีลว่าอะไร ? ๕. คำว่า ปาณาติบาต ปรากฏอยู่ในศีลข้อใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. อนุพุทธประวัติ ว่าด้วยประวัติของใคร ? ๒. พระเถระองค์ใด มีประวัติปรากฏในอนุพุทธประวัติ ? ๓. พระนางสิริมหามายา ทรงพระสุบินนินิตเห็นสัตว์มงคลชนิดใด ? ๔. เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ณ สถานที่ใด ? ๕. เจ้าชายสิทธัตถะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖