ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ประเทศใด เป็นดินแดนที่เคยตั้งอยู่ในชมพูทวีป ? ๒. ชมพูทวีปตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของเทือกเขาใด ? ๓. ชาวอริยกะอพยพเข้ามาสู่ชมพูทวีป จากทิศใด ? ๔. กลุ่มชนใด เป็นชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในชมพูทวีป ? ๕. กลุ่มชนใด ที่แผ่ขยายอำนาจเข้าปกครองชมพูทวีป ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ชมพูทวีป แบ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์ออกเป็นกี่ส่วน ? ๒. ดินแดนชมพูทวีปในปัจจุบัน คือประเทศใด ? ๓. วรรณะ ในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่ชนชั้น ? ๔. วรรณะใด มีหน้าที่สั่งสอนศิลปวิทยาการ ? ๕. ศากยวงศ์ ตั้งอยู่ในป่าที่หนาแน่นด้วยต้นไม้ใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ชมพูทวีป เป็นดินแดนที่กำหนดหมายด้วยต้นไม้ใด ? ๒. เจ้าของถิ่นเดิมในชมพูทวีป ตรงกับข้อใด ? ๓. ประชาชนในชมพูทวีป แบ่งเป็นกี่ชนชาติ ? ๔. วรรณะใด เป็นชนชั้นปกครองในชมพูทวีป ? ๕. วรรณะแพศย์ ทำหน้าที่ใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ประชาชนในชมพูทวีปแบ่งเป็นกี่ชนชาติ ? ๒. ประเทศใด เคยเป็นดินแดนชมพูทวีป ? ๓. แคว้นใหญ่ในชมพูทวีป แบ่งเป็นกี่แคว้น ? ๔. ข้อใด ไม่นับเข้าในวรรณะ ๔ ? ๕. พราหมณ์แต่งงานกับแพศย์ บุตรธิดาที่เกิดมาเรียกว่าอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พหุปการธรรม หมายถึงข้อใด ? ๒. บุคคลในข้อใด ควรใช้สติสัมปชัญญะมากที่สุด ? ๓. คำว่า พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกต้นไม้ เป็นอาการของคนขาดธรรมใด ? ๔. เทวธรรม หมายถึงข้อใด ? ๕. หิริโอตตัปปะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. สติควรใช้เวลาไหน ? ๒. ธรรมใด มีอุปมาดุจหางเสือเรือ ? ๓. ข้อใด เป็นลักษณะของคนมีสัมปชัญญะ ? ๔. ธรรมใด เป็นพื้นฐานให้คนมีศีลธรรม ? ๕. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของขันติ ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. คนที่ทำ พูด ผิดพลาดอยู่เสมอเพราะขาดธรรมข้อใด ? ๒. สัมปชัญญะควรใช้เวลาไหน ? ๓. ชาวโลกอยู่เย็นเป็นสุขได้ด้วยธรรมข้อใด ? ๔. คนมีหิริ มีลักษณะเช่นใด ? ๕. ข้อใด มีความหมายตรงกับโอตตัปปะ ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ธรรมข้อใด สำหรับป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ? ๒. ความระลึกได้ ก่อนทำพูดคิด เป็นลักษณะของธรรมข้อใด ? ๓. คนขาดศีลธรรม เพราะไม่มีธรรมใดเป็นพื้นฐาน ? ๔. คนมีโอตตัปปะ มีลักษณะเช่นใด ? ๕. ความงามอะไร ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2561

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ญัตติและอนุสาวนา หมายถึงอะไร ? ญัตติมีใช้ในสังฆกรรมอะไรบ้าง ? ตอบ ญัตติ หมายถึง คาเผดียงสงฆ์ อนุสาวนา หมายถึง การสวดประกาศคำปรึกษาและข้อตกลงของสงฆ์ ฯ ญัตติมีใช้ใน 3 สังฆกรรม คือ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2561

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2561

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ศากยวงศ์สืบเชื้อสายมาจากใคร ? ที่ได้นามว่าศากยะ เพราะเหตุไร ? ตอบ สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าโอกกากราช ฯ ที่ได้นามว่าศากยะเพราะเหตุ 2 ประการ คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม ที่สุดโต่งอันบรรพชิตไม่ควรเสพคืออะไรบ้าง ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2561

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2561

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระบรมศาสดาทรงชักชวนให้มาดูโลกนี้โดยมีพระประสงค์ อย่างไร ? ตอบ มีพระประสงค์เพื่อให้รู้จักสิ่งที่เป็นจริงอันมีอยู่ในโลก จักได้ละสิ่งที่เป็นโทษ และไม่ข้องติดอยู่ในสิ่งที่เป็นคุณ ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม คำว่า มาร และ บ่วงแห่งมาร หมายถึงอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2561

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2561

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อภิสมาจาร คืออะไร ? ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อในอภิสมาจารท่านปรับอาบัติอะไรบ้าง ? ตอบ อภิสมาจาร คือ ธรรมเนียมหรือมารยาทที่ดีงามของภิกษุ ฯ ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อในอภิสมาจารท่านปรับอาบัติถุลลัจจัยเป็นอย่างสูง แต่มีน้อย ส่วนมากปรับอาบัติทุกกฏเป็นพื้น ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2561

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2561

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อนุพุทธบุคคล คือใคร ? มีความสำคัญอย่างไร ? ตอบ อนุพุทธบุคคล คือ สาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ฯ อนุพุทธบุคคลเป็นสังฆรัตนะในรัตนะ 3 เป็นพยานยืนยันความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นกำลังสำคัญช่วยพระองค์ประกาศพระพุทธศาสนา อันเป็นประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมาก จนแพร่หลายมาถึงปัจจุบัน ฯ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2561

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2561

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม บูชา 2 คืออะไรบ้าง ? การสมาทานศีล 5 เป็นประจำ จัดเป็นบูชาประเภทใด ? ตอบ บูชา 2 คือ อามิสบูชา บูชาด้วยอามิสสิ่งของ 1 ปฏิบัติบูชา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2561

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2561

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม กิจที่บรรพชิตไม่ควรทำ เรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ? ตอบ เรียกว่า อกรณียกิจ ฯ มีดังนี้ คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม อาบัติ คืออะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2561

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2561

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พุทธประวัติ คืออะไร ? การเรียนรู้พุทธประวัตินั้นได้ประโยชน์อย่างไร ? ตอบ พุทธประวัติ คือ เรื่องที่พรรณนาความเป็นไปของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ การเรียนรู้พุทธประวัติได้ประโยชน์ คือทำให้ทราบความเป็นมาของพระพุทธเจ้าและแนวทางในการดำเนินชีวิตตามพระพุทธจริยา ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม เจ้าชายสิทธัตถะอุบัติขึ้นในวรรณะใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2561

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2561

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ธรรมคุ้มครองโลก มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? ตอบ มี 2 อย่าง คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระพุทธเจ้าทรงเป็นบุพพการีของพุทธบริษัทอย่างไร ? จงอธิบาย ตอบ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2561

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. วิชากรรมบถ เน้นหลักคำสอนว่าด้วยเรื่องอะไร ? ๒. กรรมบถ ว่าโดยการกระทำ ตรงกับข้อใด ? ๓. กรรมบถ จัดเป็นศีล แต่ไม่เหมือนศีล เพราะไม่มีสิกขาบทใด ? ๔. ในทางพระพุทธศาสนา สุขทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดจากอะไร ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๖๐