อัตถะ 2

อัตถะ 2

อัตถะ 2 ประการ 1. เนยยัตถะ พระสูตรซึ่งมีความหมายที่จะต้องไขความ 2. นีตัตถะ พระสูตรซึ่งมีความหมายที่แสดงชัดโดยตรงแล้ว
อ่านต่ออัตถะ 2

ทาน 2

ทาน 2 ประการ 1. ปาฏิบุคลิกทาน การให้จำเพาะบุคคล 2. สังฆทาน แปลว่า การให้แก่สงฆ์
อ่านต่อทาน 2
สุข 2

สุข 2

สุข 2 ประการ 1. สามิสสุข ความสุขที่อิงอามิส 2. นิรามิสสุข ความสุขที่ไม่อิงอามิส
อ่านต่อสุข 2
ธรรม 2

ธรรม 2

ธรรม 2 ประการ 1. อุปาทินนธรรม แปลว่า ธรรมที่ถูกยึด 2. อนุปาทินนธรรม แปลว่า ธรรมที่ไม่ถูกยึด
อ่านต่อธรรม 2
ธรรม 2

ธรรม 2

ธรรม 2 ประการ 1. สังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยปรุงแต่ง 2. อสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่ง
อ่านต่อธรรม 2
ธรรม 2

ธรรม 2

ธรรม 2 ประการ 1. โลกิยธรรม หรือ โลกียธรรม ธรรมอันเป็นวิสัยของโลก 2. โลกุตรธรรม ธรรมอันมิใช่วิสัยของโลก
อ่านต่อธรรม 2
ศาสนา 2

ศาสนา 2

ศาสนา คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเหล่าสาวก 2 ประการ 1. ปริยัติศาสนา คำสอนฝ่ายปริยัติ 2. ปฏิบัติศาสนา คำสอนฝ่ายปฏิบัติ
อ่านต่อศาสนา 2
สัจจะ 2

สัจจะ 2

สัจจะ ความจริงที่มีอยู่บนโลก มี 2 ประการ คือ 1. สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมุติ 2. ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยปรมัตถ์
อ่านต่อสัจจะ 2
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. วิชาอุโบสถศีล มีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับศีลในข้อใด ? ก. ศีล ๕ข. ศีล ๘ค. ศีล ๑๐ง. ศีล ๒๒๗ ๒. ในการบำเพ็ญกุศลทุกครั้ง…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๒
สังคหะ 2

สังคหะ 2

สังคหะ การสงเคราะห์ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 2 ประการ 1. อามิสสังคหะ การสงเคราะห์ด้วยอามิส 2. ธัมมสังคหะ การสงเคราะห์ด้วยธรรม
อ่านต่อสังคหะ 2
เวปุลละ 2

เวปุลละ 2

เวปุลละ ความไพบูลย์ หรือ ความเต็มเปี่ยม 2 ประการ 1. อามิสเวปุลละ คือ ความไพบูลย์แห่งอามิส 2. ธัมมเวปุลละ คือ ความไพบูลย์แห่งธรรม
อ่านต่อเวปุลละ 2
ฤทธิ์ 2

ฤทธิ์ 2

ฤทธิ์ 2 ประการ 1. อามิสฤทธิ์ ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางวัตถุ 2. ธรรมฤทธิ์ ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางธรรม
อ่านต่อฤทธิ์ 2
ภาวนา 2

ภาวนา 2

ภาวนา 2 ประการ 1. สมถภาวนา การฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ 2. วิปัสสนาภาวนา การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริง
อ่านต่อภาวนา 2
ปธาน 2

ปธาน 2

ปธาน ความเพียรหรือความพยายามของบุคคล 2 ประการ 1. คิหิปธาน ความเพียรของคฤหัสถ์ 2. ปัพพชิตปธาน ความเพียรของบรรพชิต
อ่านต่อปธาน 2