ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. สมถกรรมฐาน เป็นอุบายทำให้อะไรสงบ ? ๒. วิปัสสนากรรมฐาน เป็นอุบายให้เกิดอะไร ? ๓. การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ? ๔. กิเลสกาม หมายถึงกิเลสใด ? ๕. วัตถุกาม หมายถึงอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ข้อใด เป็นความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ? ๒. ทางแห่งความดี ทางแห่งความชั่ว เรียกว่าอะไร ? ๓. ความดีความชั่วของคนทั้งหลาย เกิดขึ้นจากอะไร ? ๔. ข้อใด แสดงถึงการทำความดีทางกาย ? ๕. ข้อใด แสดงถึงการทำความดีทางคำพูด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. พระเวสสันดรครั้นสวรรคตแล้ว ได้อุบัติในสวรรค์ชั้นใด ? ๒. ชมพูทวีป ในปัจจุบันคือประเทศใด ? ๓. เมืองกบิลพัสดุ์ ตั้งตามชื่อดาบสใด ? ๔. พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงอภิเษกสมรสกับสตรีพระนางใด ? ๕. พระนางสิริมหามายา ประสูติพระโอรสใต้ต้นไม้ใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. นิพพิทา คือความหน่ายด้วยปัญญา หมายถึงหน่ายในอะไร ? ๒. โลกโดยอ้อม หมายถึงข้อใด ? ๓. พวกคนเขลา ที่ถูกเรียกว่า “หมกอยู่ในโลก” มีอาการอย่างไร ? ๔. บุคคลมีลักษณะเช่นไร ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ข้องอยู่ในโลก ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ข้อใด เป็นวิธียกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้นกว่าการถือศีล ๕ ? ๒. อุโบสถศีล มีความหมายตรงกับข้อใด ? ๓. อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นเพื่อฝึกตนไม่ให้มัวเมาในสิ่งใดมากเกินไป? ๔. การรักษาอุโบสถศีล เป็นวิธีปฏิบัติของใคร ? ๕. ข้อใด เป็นการรักษาอุโบสถก่อนพุทธกาล ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขอยู่กี่สัปดาห์ ? ๒. สัปดาห์ที่ ๑ ประทับเสวยวิมุตติสุข ณ ที่ใด ? ๓. พระพุทธเจ้าทรงพบกับตปุสสะและภัลลิกะ ขณะประทับใต้ต้นไม้ใด ? ๔. พระพุทธเจ้า ทรงพิจาณาเปรียบสัตว์โลกกับดอกไม้ชนิดใด ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. วิธีการทำบุญในพระพุทธศาสนา เรียกว่าอะไร ? ๒. บุญ หมายถึงอะไร ? ๓. ทำบุญสร้างโรงพยาบาล จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุใด ? ๔. ไม่ฆ่าสัตว์ มีเมตตากรุณา จัดเป็นบุญกิริยาวัตถุใด ? ๕. วิธีทำบุญที่มีอานิสงส์มากที่สุด คือข้อใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ข้อใด เป็นพื้นฐานในการทำความดีของมนุษย์ ? ๒. เบญจศีลเบญจธรรม เป็นการเรียนรู้วิชาใด ? ๓. การรักษาศีลคืออะไร ? ๔. ใครได้รับประโยชน์จากการรักษาศีล ? ๕. คนมีศีล หมายถึงบุคคลในข้อใด ? ๖. ศีล…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ชมพูทวีป หมายถึงดินแดนที่มีต้นไม้ได ? ๒. ชมพูทวีป ในปัจจุบันคือประเทศใด ? ๓. ชมพูทวีป ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูเขาใด ? ๔. ชมพูทวีป แบ่งการปกครองออกเป็นกี่ส่วน ? ๕. ในชมพูทวีป มีกี่ชนชาติ ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ธรรมข้อใด กำจัดความประมาทได้ ? ๒. ธรรมมีอุปการะมาก ทำให้เกิดผลดีอย่างไร ? ๓. ความระลึกได้ เรียกว่าอะไร ? ๔. ความรู้ตัว เรียกว่าอะไร ? ๕. สติควรใช้เวลาใด ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2566

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังฆกรรมมีอะไรบ้าง ? สังฆกรรมอะไรที่สงฆ์จตุวรรคทำไม่ได้ ? ตอบ สังฆกรรมมี ปวารณา ให้ผ้ากฐิน อุปสมบท และอัพภาน สงฆ์จตุวรรคทำไม่ได้ ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม สีมามีกี่ประเภท ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2566

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2566

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พุทธานุพุทธประวัติ ให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาทางใดบ้าง ? จงอธิบายพอได้ใจความ ตอบ พุทธานุพุทธประวัติ ให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาดังนี้ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม การที่พระพุทธองค์ทรงยืนยันพระองค์เองว่า เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ เพราะทรงอาศัยอะไร ? ตอบ เพราะทรงอาศัยเหตุที่ตรัสรู้อริยสัจ 4…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2566

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2566

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม บุคคลเช่นไรชื่อว่าติดอยู่ในโลก ? ผู้ติดอยู่ในโลกจะได้รับผลอย่างไร ? ตอบ บุคคลผู้ไร้พิจารณา ไม่หยั่งเห็นโดยถ่องแท้ เพลิดเพลินในสิ่งอันให้โทษ ระเริงจนเกินพอดีในสิ่งอันอาจให้โทษ ติดในสิ่งอันเป็นอุปการะ ชื่อว่า ติดอยู่ในโลก ฯ ผู้ติดอยู่ในโลกย่อมได้เสวยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง อันสิ่งนั้น ๆ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2566

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2566

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อภิสมาจารคืออะไร ? ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อในอภิสมาจารมีโทษอย่างไรบ้าง ? ตอบ อภิสมาจาร คือขนบธรรมเนียมอันดีงามของภิกษุ ฯ ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อในอภิสมาจาร มีโทษปรับอาบัติถุลลัจจัยเป็นอย่างสูง แต่มีน้อย ส่วนมากปรับอาบัติทุกกฏเป็นพื้น ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม ในกายบริหาร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2566

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2566

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ประวัติอนุพุทธบุคคลมีความสำคัญต่อผู้ศึกษาอย่างไร ? ตอบ มีความสำคัญ คือ ทำให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ในจริยาวัตร และคุณความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาตลอด จนถึงผลงานในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันทำให้เจริญสืบมาถึงทุกวันนี้ นำให้เกิดความเลื่อมใสและความนับถือเป็นทิฏฐานุคติอันดี สามารถน้อมนำมาปฏิบัติตามได้ ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม สัมมาสัมพุทธะ ปัจเจกพุทธะ และอนุพุทธะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2566

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2566

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม การพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยความเป็นไตรลักษณ์ จัดเป็นกัมมัฏฐานอะไร ? มีประโยชน์อย่างไร ? ตอบ การพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยความเป็นไตรลักษณ์ จัดเป็น วิปัสสนากัมมัฏฐาน ฯ มีประโยชน์ คือทำให้รู้จักสภาพที่เป็นจริงแห่งสังขารทั้งหลายว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แล้วเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ฯ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2566

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2566

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระวินัย คืออะไร ? ภิกษุรักษาพระวินัยดีแล้ว ย่อมได้อานิสงส์อะไร ? ตอบ พระวินัย คือ พระพุทธบัญญัติและอภิสมาจาร ฯ ภิกษุรักษาพระวินัยดีแล้ว ย่อมได้อานิสงส์ คือ ไม่ต้องเดือดร้อนใจ ได้รับความแช่มชื่นว่า ได้ประพฤติดีงาม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2566

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2566

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม คนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็น 4 วรรณะ คืออะไรบ้าง ? ตอบ คนในชมพูทวีปแบ่งเป็น 4 วรรณะ ฯ ได้แก่ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม อสิตดาบสกล่าวทำนายพระมหาบุรุษว่าอย่างไร ? ตอบ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2566