ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อในเรื่องใด ?

ก. เรื่องพรหมลิขิต
ข. เรื่องดวง
ค. เรื่องการกระทำ
ง. เรื่องลี้ลับ

๒. คนจะดีหรือเลว พิจารณาจากอะไร ?

ก. การกระทำ
ข. คำพูด
ค. ความคิด
ง. ถูกทุกข้อ

๓. การกระทำต่างๆ ของบุคคลในโลกนี้ จะสำเร็จเป็นกรรมบถหรือไม่ มีอะไรเป็นเครื่องกำหนด ?

ก. เจตนา
ข. อารมณ์
ค. ทุจริต
ง. สุจริต

๔. สุขหรือทุกข์ของสรรพสัตว์ ขึ้นอยู่กับอะไร ?

ก. ดวงชะตา
ข. ปาฏิหาริย์
ค. เทพเจ้า
ง. การกระทำ

๕. การกระทำทางกาย วาจา ใจ รวมเรียกว่าอะไร ?

ก. กรรม
ข. เจตนา
ค. เวทนา
ง. อารมณ์

๖. ผลแห่งกรรมชั่วที่บุคคลจะพึงได้รับในชาติหน้า ตรงกับข้อใด ?

ก. เกิดเป็นมนุษย์
ข. เกิดเป็นเทวดา
ค. เกิดเป็นพรหม
ง. เกิดเป็นเปรต

๗. อารมณ์เป็นเหตุให้กระทำกรรมนั้นๆ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. สิ่งที่ใจเข้าไปยึดเหนี่ยว
ข. สิ่งที่เกิดร่วมกับเจตนา
ค. รากเหง้าของอกุศลอื่น
ง. กรรมเกิดในมโนทวาร

๘. ปกติของจิตเป็นธรรมชาติใสสะอาด แต่กลายสภาพเป็นความโหดร้าย ด้วยอำนาจแห่งอกุศลมูลใด ?

ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ถูกทุกข้อ

๙. กรรมลิขิต มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. เกิดเป็นมนุษย์
ข. เกิดเป็นเทวดา
ค. เกิดเป็นสัตว์นรก
ง. ถูกทุกข้อ

๑๐. ข้อใด เป็นทางนำไปสู่สุคติที่ทุกคนต่างปรารถนา ?

ก. กุศลมูล
ข. อกุศลมูล
ค. กุศลกรรมบถ
ง. อกุศลกรรมบถ

๑๑. คนที่เชื่อว่า โลกหน้าไม่มีจริง เพราะถูกอะไรครอบงำ ?

ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ราคะ

๑๒. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เป็นกรรมชนิดใด ?

ก. กายกรรม
ข. วจีกรรม
ค. มโนกรรม
ง. ถูกทุกข้อ

๑๓. ข้อใด ไม่ใช่ปาณาติบาตที่เกิดขึ้นทางกายทวาร ?

ก. ใช้มีดฟันให้ตาย
ข. ทำกับดักให้ตกไปตาย
ค. ใช้ปืนยิงให้ตาย
ง. สั่งให้คนอื่นฆ่าให้ตาย

๑๔. ข้อใด ไม่เป็นอารมณ์แห่งปาณาติบาต ?

ก. เงิน
ข. นก
ค. ปลา
ง. ม้า

๑๕. วางท่อนไม้ วางศัสตรา มีเมตตาจิตต่อกัน ตรงกับข้อใด ?

ก. ละปาณาติบาต
ข. ละอทินนาทาน
ค. ละกาเมสุมิจฉาจาร
ง. ละมุสาวาท

๑๖. ข้อใด ไม่ใช่องค์แห่งปาณาติบาต ?

ก. สัตว์มีชีวิต
ข. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
ค. พยายามฆ่า
ง. รู้ว่าสัตว์ตาย

๑๗. วัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งอทินนาทาน ตรงกับข้อใด ?

ก. มีเจ้าของ
ข. เขาหวงแหน
ค. เขายังไม่ให้
ง. ถูกทุกข้อ

๑๘. การฉ้อโกงทรัพย์สินของชาติ จัดเป็นกรรมบถข้อใด ?

ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุมิจฉาจาร
ง. มุสาวาท

๑๙. สั่งให้คนอื่นไปลักทรัพย์ เป็นกายกรรมเกิดขึ้นทางทวารใด ?

ก. กายทวาร
ข. วจีทวาร
ค. มโนทวาร
ง. ทั้ง ๓ ทวาร

๒๐. เมื่อความโลภเกิดขึ้น หากยับยั้งไม่ได้ จะทำให้คนเรากระทำความผิดใด ?

ก. คอร์รัปชั่น
ข. ผูกอาฆาต
ค. พยาบาท
ง. เชื่อเรื่องผิด

๒๑. ข้อใด เป็นอารมณ์แห่งกาเมสุมิจฉาจาร ?

ก. บุรุษ
ข. สตรี
ค. ซากศพ
ง. ถูกทุกข้อ

๒๒. กาเมสุมิจฉาจาร เกิดขึ้นทางทวารใด ?

ก. กายทวาร
ข. วจีทวาร
ค. มโนทวาร
ง. ทั้ง ๓ ทวาร

๒๓. วจีกรรมข้อใด เรียกว่ามุสาวาท ?

ก. พูดเท็จ
ข. พูดคำหยาบ
ค. พูดส่อเสียด
ง. พูดเพ้อเจ้อ

๒๔. มุสาวาทเช่นใด ไม่สำเร็จเป็นกรรมบถ ?

ก ผู้ฟังเข้าใจ
ข. ผู้ฟังไม่เข้าใจ
ค. ผู้ฟังเสียประโยชน์
ง. ผู้ฟังเชื่อถือ

๒๕. คำพูดเช่นไร ทำให้คนแตกความสามัคคีกันมากที่สุด ?

ก. พูดให้ร้ายผู้อื่น
ข. พูดไร้สาระ
ค. พูดให้แตกแยก
ง. พูดโกหก

๒๖. ปิสุณวาจา ผู้พูดตั้งใจจะให้เกิดผลอย่างไร ?

ก. เพื่อหลอกลวง
ข. เพื่อล้อเล่น
ค. เพื่อให้แตกแยก
ง. เพื่อให้เจ็บใจ

๒๗. ผรุสวาจาที่บุคคลประกอบในที่เช่นใด มีโทษมาก ?

ก. ลับหู
ข. ลับตา
ค. ต่อหน้า
ง. ลับหลัง

๒๘. ข้อใด ไม่จัดเป็นผรุสวาจาที่ถึงความเป็นกรรมบถ ?

ก. ด่าลูกเพื่อสั่งสอน
ข. ด่าเพื่อนเพราะโมโห
ค. ด่าน้าชอบเมาสุรา
ง. ด่าลูกน้องที่ขี้เกียจ

๒๙. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของผรุสวาจา ?

ก. ด่า
ข. พูดประชด
ค. พูดแดกดัน
ง. พูดเสียงดัง

๓๐. เจตนาเป็นเหตุกล่าวถ้อยคำหาประโยชน์มิได้ ตรงกับข้อใด ?

ก. มุสาวาท
ข. ปิสุณวาจา
ค. ผรุสวาจา
ง. สัมผัปปลาปะ

๓๑. พูดคุยเรื่องละครทีวีในขณะฟังเทศน์ จัดเป็นวจีกรรมใด ?

ก. มุสาวาท
ข. ปิสุณวาจา
ค. ผรุสวาจา
ง. สัมผัปปลาปะ

๓๒. คนเราสามารถจะทำความดีทางวาจาได้อย่างไร ?

ก. ไม่คิดทำร้ายผู้อื่น
ข. ไม่อยากได้ของผู้อื่น
ค. ไม่พูดให้ร้ายผู้อื่น
ง. ไม่คิดปองร้ายผู้อื่น

๓๓. เมื่อถูกถามกลับสั่นศีรษะปฏิเสธ จัดเป็นกรรมประเภทใด ?

ก. กายกรรม
ข. วจีกรรม
ค. มโนกรรม
ง. ทั้ง ๓ กรรม

๓๔. เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นด้วยอำนาจโลภะ ตรงกับข้อใด ?

ก. อนภิชฌา
ข. อภิชฌา
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. พยาบาท

๓๕. เห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลจริง ตรงกับข้อใด ?

ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. นัตถิกทิฏฐิ
ค. อเหตุกทิฏฐิ
ง. อกิริยทิฏฐิ

๓๖. คิดให้ผู้อื่นประสบความพินาศ ตรงกับข้อใด ?

ก. อภิชฌา
ข. อนภิชฌา
ค. พยาบาท
ง. อพยาบาท

๓๗. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ตรงกับข้อใด ?

ก. อพยาบาท
ข. อนภิชฌา
ค. สัมมาทิฏฐิ
ง. มิจฉาทิฏฐิ

๓๘. ตาต่อตา ฟันต่อฟัน เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากข้อใด ?

ก. อภิชฌา
ข. พยาบาท
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. อพยาบาท

๓๙. อภิชฌาที่สำเร็จเป็นกรรมบถ มีอาการเช่นไร ?

ก. อยากได้ของคนอื่น
ข. อยากได้ชั่วคราว
ค. อยากได้เหมือนเขา
ง. อยากได้อย่างนั้น

๔๐. อกุศลกรรมบถข้อใด ท่านกล่าวว่ามีโทษมากที่สุด ?

ก. อภิชฌา
ข. พยาบาท
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. มุสาวาท

๔๑. มิจฉาทิฏฐิ เป็นกรรมเกิดขึ้นทางทวารใด ?

ก. กายทวาร
ข. วจีทวาร
ค. มโนทวาร
ง. ทั้ง ๓ ทวาร

๔๒. ความบริสุทธิ์ทางใจ มี ๓ อย่าง ยกเว้นข้อใด ?

ก. อภิชฌา
ข. อนภิชฌา
ค. อพยาบาท
ง. สัมมาทิฏฐิ

๔๓. คนที่มีเมตตากรุณา จะเว้นห่างจากอกุศลธรรมใด ?

ก. อภิชฌา
ข. พยาบาท
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. ถูกทุกข้อ

๔๔. ความไม่อาฆาตมาดร้าย จัดเป็นธรรมจริยาและสมจริยาทางใด ?

ก. ทางกาย
ข. ทางวาจา
ค. ทางใจ
ง. ถูกทุกข้อ

๔๕. การละกาเมสุมิจฉาจาร จัดเป็นธรรมจริยาและสมจริยาทางใด ?

ก. ทางกาย
ข. ทางวาจา
ค. ทางใจ
ง. ถูกทุกข้อ

๔๖. ความรู้สึกอิ่มใจในขณะทำบุญตักบาตร จัดเป็นเวทนาใด ?

ก. สุขเวทนา
ข. ทุกขเวทนา
ค. โสมนัสสเวทนา
ง. อุเบกขาเวทนา

๔๗. ทานุปนิสัย เป็นธรรมกำจัดอะไร ?

ก. ความโลภ
ข. ความโกรธ
ค. ความหลง
ง. ความเบียดเบียน

๔๘. สีลุปนิสัย เป็นธรรมกำจัดอะไร ?

ก. ความโลภ
ข. ความโกรธ
ค. ความหลง
ง. ความเบียดเบียน

๔๙. ภาวนุปนิสัย เป็นธรรมกำจัดอะไร ?

ก. ความโลภ
ข. ความโกรธ
ค. ความหลง
ง. ความเบียดเบียน

๕๐. รักสุขหวังสบาย อย่าลืมสร้างทางกุศล สอนเกี่ยวกับเรื่องใด ?

ก. ไม่ทำความชั่ว
ข. ทำแต่ความดี
ค. ทำจิตให้ผ่องใส
ง. ถูกทุกข้อ