ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2557

ถาม ตจปัญจกกัมมัฏฐาน มีอะไรบ้าง? เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร? เป็นอารมณ์ของสมถกัมมัฏฐานหรือของวิปัสสนากัมมัฏฐาน?

ตอบ ตจปัญจกกัมมัฏฐาน มี เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน และ ตโจ หนัง ฯ เรียกอีกอย่างว่ามูลกัมมัฏฐาน ฯ เป็นอารมณ์ได้ทั้งสมถกัมมัฏฐาน และ วิปัสสนากัมมัฏฐาน ฯ


ถาม สังขตธรรม และ อสังขตธรรม ต่างกันอย่างไร? สัตว์ ต้นไม้ ภูเขา เป็นสังขตธรรม เพราะมีลักษณะอย่างไร?

ตอบ สังขตธรรม คือธรรมอันปัจจัยปรุงแต่ง ส่วนอสังขตธรรม คือธรรมอันปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่ง ฯ สัตว์ ต้นไม้ ภูเขา เป็นสังขตธรรม เพราะมีลักษณะ คือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความดับในที่สุด และเมื่อยังตั้งอยู่ ความแปรผันปรากฏ ฯ


ถาม มหาภูตรูป คืออะไร? มีความเกี่ยวเนื่องกับอุปาทายรูปอย่างไร?

ตอบ มหาภูตรูป คือรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธาน อันประกอบด้วยธาตุ 4 ได้แก่ดิน น้ำ ไฟ ลม ฯ เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งอุปาทายรูปหรือรูปย่อย เมื่อรูปใหญ่แตกทำลายไป อุปาทายรูปที่อิงอาศัยมหาภูตรูปนั้นก็แตกทำลายไปด้วย ฯ


ถาม กิเลส กรรม วิบาก ได้ชื่อว่า วัฏฏะ เพราะเหตุไร? จะตัดให้ขาดได้ด้วยอะไร?

ตอบ เพราะหมุนเวียนกันไป คือกิเลสเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้ทำกรรม ครั้นทำกรรมแล้ว ย่อมได้รับวิบากแห่งกรรม เมื่อได้รับวิบาก กิเลสเกิดขึ้นอีก วนกันไปอย่างนี้ ฯ จะตัดให้ขาดได้ด้วยอรหัตตมรรค ฯ


ถาม กตญาณ เป็นไปในอริยสัจ 4 อย่างไร?

ตอบ กตญาณ เป็นไปในอริยสัจ 4 อย่างนี้ คือ ปรีชาหยั่งรู้ว่า ทุกข์ควรกำหนดรู้ได้กำหนดรู้แล้ว ทุกขสมุทัยที่ควรละได้ละแล้ว ทุกขนิโรธที่ควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้ว ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาที่ควรเจริญได้เจริญแล้ว ฯ


ถาม ความรู้สึกเฉยๆ ทางกาย กับความรู้สึกเฉยๆ ทางใจ จัดเข้าในเวทนา 5 อย่างไร?

ตอบ ความรู้สึกเฉยๆ ทางกาย จัดเป็นสุข ความรู้สึกเฉยๆ ทางใจ จัดเป็นอุเบกขา ฯ


ถาม กิเลส ชื่อว่าโอฆะ โยคะ และอาสวะ เพราะเหตุไร?

ตอบ

 • ชื่อว่าโอฆะ เพราะดุจเป็นกระแสน้ำอันท่วมใจสัตว์
 • ชื่อว่าโยคะ เพราะประกอบสัตว์ไว้ในภพ
 • ชื่อว่าอาสวะ เพราะเป็นสภาพหมักหมมอยู่ในสันดาน

ถาม การแผ่เมตตาในพรหมวิหาร กับในอัปปมัญญา ต่างกันอย่างไร?

ตอบ ในพรหมวิหาร เป็นการแผ่เมตตาโดยเจาะจงตัว หรือเจาะจงหมู่คณะ ส่วนในอัปปมัญญา เป็นการแผ่มเตตาโดยไม่เจาะจงตัวไม่มีจำกัด ฯ


ถาม ผู้บริจาคทานระดับใดจัดเป็นทานบารมี ทานอุปบารมี และทานปรมัตถบารมี?

ตอบ

 • บริจาคพัสดุภายนอก จัดเป็นทานบารมี
 • บริจาคอวัยวะ จัดเป็นทานอุปบารมี
 • บริจาคชีวิต จัดเป็นทานปรมัตถบารมี

ถาม บุคคลผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพหุสุต เพราะประกอบด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง?

ตอบ ประกอบด้วย

 1. ได้ยินได้ฟังมาก (พหุสสุตา)
 2. ทรงจำได้ (ธตา)
 3. ท่องไว้ด้วยวาจา (วจสา ปริจิตา)
 4. เอาใจจดจ่อ (มนสานุเปกขิตา)
 5. ขบด้วยทิฏฐิ (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา)