ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2544

ถาม กาม และกามคุณ มีอธิบายอย่างไร ?

ตอบ

 • กาม ได้แก่ ความใคร่ ความน่าปรารถนา ความพอใจ แบ่งเป็น กิเลสกาม และวัตถุกาม
 • กามคุณ ได้แก่อารมณ์ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ มี รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ซึ่งเป็นวัตถุกามนั่นเอง

ถาม รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ทั้ง 5 นี้ เพราะเหตุไรจึงเรียกว่า กามคุณ ?

ตอบ เพราะเป็นกลุ่มแห่งกาม และเป็นสิ่งที่ให้เกิดความสุขความพอใจได้


ถาม คำว่า อธิปเตยยะ แปลว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ แปลว่า ความเป็นใหญ่ มี 3 คือ

 1. อัตตาธิปเตยยะ ความมีตนเป็นใหญ่
 2. โลกาธิปเตยยะ ความมีโลกเป็นใหญ่
 3. ธัมมาธิปเตยยะ ความมีธรรมเป็นใหญ่

ถาม บุคคลผู้ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ ทำด้วยอำนาจเมตตา กรุณา เป็นต้น จัดเข้าในอธิปเตยยะข้อไหนได้หรือไม่ ?

ตอบ จัดเข้าในธัมมาธิปเตยยะได้


ถาม ปาฏิหาริย์คืออะไร ? พระพุทธเจ้าทรงยกย่องปาฏิหาริย์อะไรว่าเป็นอัศจรรย์ยิ่งกว่าปาฏิหาริย์อื่น ?

ตอบ คือ การกระทำที่ให้บังเกิดผลเป็นอัศจรรย์ ทรงยกย่องอนุสาสนีปาฏิหาริย์ว่าเป็นอัศจรรย์ยิ่งกว่าปาฏิหาริย์อื่น

ถาม พุทธจริยา และพุทธิจริต ต่างกันอย่างไร ?

ตอบ

 • พุทธจริยา คือพระจริยาของพระพุทธเจ้า
 • พุทธิจริต คือผู้มีความรู้เป็นปกติ

ถาม กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา เพราะเหตุไรจึงเรียกว่า โอฆะ โยคะ อาสวะ ?

ตอบ

 • เรียกว่า โอฆะ เพราะเป็นดุจกระแสน้ำอันท่วมใจสัตว์
 • เรียกว่า โยคะ เพราะประกอบสัตว์ไว้ในภพ
 • เรียกว่า อาสวะ เพราะเป็นสภาพหมักหมมอยู่ในสันดาน

ถาม กิจในอริยสัจแต่ละอย่างนั้นมีอะไรบ้าง ?

ตอบ มี 4 คือ

 1. ปริญญา กำหนดรู้ทุกขสัจ
 2. ปหานะ ละสมุทัยสัจ
 3. สัจฉิกรณะ ทำให้แจ้งนิโรธสัจ
 4. ภาวนา ทำมัคคสัจให้เกิด

ถาม กรรมฝ่ายอกุศลจัดเป็นมารอะไรในมาร 5 ? เพราะเหตุไรจึงได้ชื่อว่ามาร ?

ตอบ จัดเป็นอภิสังขารมาร, ที่ได้ชื่อว่ามารเพราะทำให้เป็นผู้ทุรพล

ถาม สุทธาวาสมีกี่ชั้น ? อะไรบ้าง ? เป็นที่เกิดของใคร ?

ตอบ มี 5 ชั้นคือ

 1. อวิหา
 2. อตัปปา
 3. สุทัสสา
 4. สุทัสสี
 5. อกนิฏฐา

เป็นที่เกิดของพระอนาคามี


ถาม อัญญสัตถุทเทสคืออะไร ? หมายถึงผู้ประพฤติเช่นไร ?

ตอบ คือถือศาสดาอื่น หมายถึงภิกษุผู้ไปเข้ารีตเดียรถีย์ คือหันเหไปนับถือศาสนาอื่นทั้งที่ยังถือเพศบรรพชิตอยู่ ต้องห้ามมิให้อุปสมบทอีก

ถาม อัญญสัตถุทเทสต่างจากสังฆเภทอย่างไร ?

ตอบ ต่างกัน คืออัญญสัตถุทเทสนั้น ละทิ้งศาสนาเดิมของตน เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น แต่ไม่ทำลายพวกเดิมของตน ส่วนสังฆเภทนั้น ยังอยู่ในศาสนาเดิมของตน แต่ทำลายพวกตนเองให้แตกแยกเป็นพรรคเป็นพวก


ถาม อะไรเรียกว่า อนุสัย ? เพราะเหตุไรจึงได้ชื่อเช่นนั้น ?

ตอบ กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน เรียกว่าอนุสัย เพราะกิเลสทั้ง 7 อย่างล้วนเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน บางทีไม่แสดงอาการที่แท้จริงออกมาให้ปรากฏ ต่อเมื่อมีอารมณ์ภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่งมายั่วยวน ก็แสดงออกมาให้ปรากฏและทำจิตให้ขุ่นมัว เมื่อไม่มีอารมณ์มายั่วยวน ก็นอนสงบนิ่งอยู่ประหนึ่งว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลส เป็นอยู่เช่นนี้ จึงได้ชื่อว่าอนุสัย

ถาม การจ้องตาต่อตากับหญิงสาวแล้วชื่นใจ จัดเป็นเมถุนสังโยคได้หรือไม่ ? เพราะเหตุไร ?

ตอบ ได้ เพราะอาการเช่นนั้นอิงอาศัยกาม


ถาม พระพุทธคุณ บทว่า อรหํ แปลว่าอย่างไรได้บ้าง ?

ตอบ แปลว่า

 • เป็นผู้เว้นไกลจากกิเลสและบาปธรรม
 • เป็นผู้หักกำแห่งสังสารจักร
 • เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนเขา
 • เป็นผู้ควรรับความเคารพนับถือของเขา
 • เป็นผู้ไม่มีข้อลับ ไม่ได้ทำความเสียหายอันจะพึงซ่อนเพื่อมิให้คนอื่นรู้

ถาม พระสงฆ์ดีอย่างไร จึงจัดว่าเป็นนาบุญของโลก ?

ตอบ พระสงฆ์เป็นผู้บริสุทธิ์ ทักขิณาที่บริจาคแก่ท่าน ย่อมมีผลานิสงส์ดุจนาที่มีดินดีและไถดี พืชที่หว่านที่ปลูกลงย่อมเผล็ดผลไพบูลย์ จึงชื่อว่านาบุญของโลก


ถาม กรรมหมายถึงการกระทำเช่นไร ?

ตอบ หมายถึงการกระทำทางกาย วาจา ใจ ที่มีเจตนาจงใจทำ เป็นได้ทั้งฝ่ายดี ฝ่ายชั่วหรือเป็นกลาง ๆ

ถาม ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม และอุปปัชชเวทนียกรรม คือกรรมเช่นไร ?

ตอบ

 • ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม คือกรรมให้ผลในภพปัจจุบัน
 • อุปปัชชเวทนียกรรม คือกรรมให้ผลในภพที่จะเกิดถัดไป

ถาม สัทธรรมในจรณะ 15 คืออะไรบ้าง ?

ตอบ คือ

 • สัทธา ความเชื่อ
 • หิริ ความละอายแก่ใจ
 • โอตตัปปะ ความเกรงกลัวผิด
 • พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ฟังมาก
 • วิริยะ ความเพียร
 • สติ ความระลึกได้
 • ปัญญา ความรอบรู้

ถาม พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ฟังมาก หมายถึงฟังอะไร ? ประกอบด้วยองค์เท่าไร ? อะไรบ้าง ?

ตอบ หมายถึงฟังธรรม ซึ่งไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะในที่สุด ประกอบด้วยอรรถ ด้วยพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ประกอบด้วยองค์ 5 คือ

 1. พหุสฺสุตา ได้ยินได้ฟังมาก
 2. ธตา ทรงจำได้
 3. วจสา ปริจิตา ท่องไว้ด้วยวาจา
 4. มนสานุเปกฺขิตา เอาใจจดจ่อ
 5. ทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา ขบด้วยทิฏฐิ