อตฺตา หิ ปรมํ ปิโย “ตนแล เป็นที่รักอย่างยิ่ง”

อตฺตา หิ ปรมํ ปิโย

“ตนแล เป็นที่รักอย่างยิ่ง”

(องฺ. สตฺตก. 23/99)

สัตว์โลกทั้งหลาย ย่อมรักและห่วงใยตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ต่างก็รักชีวิตของตัวเอง ต้องการความสุข ต้องการความปลอดภัย และต้องการพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น

ตัวอย่างของพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเรารักตัวเอง เช่น

  • เราดูแลสุขภาพของตัวเอง กินอาหารที่ดี ออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ เพราะเราต้องการมีสุขภาพที่ดี
  • เราทำงาน เก็บออมเงิน วางแผนอนาคต เพื่อความมั่นคงในชีวิต
  • เรารักษาชื่อเสียง ศักดิ์ศรี และความนับถือ เพราะเราต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม

จากตัวอย่างข้างต้นนั้น แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าเราทั้งหลายนั้นรักตัวเองเป็นอย่างยิ่ง

ข้อที่ควรคิดพิจารณาเพิ่มเติมคือ

  • การรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ควรเกินพอดี เพราะอาจนำไปสู่ความเห็นแก่ตัว
  • เราควรเรียนรู้ที่จะรักและเมตตาผู้อื่น เหมือนกับที่เรารักและเมตตาตัวเอง
  • ควรคิดอยู่เสมอว่า เรารักตัวเองฉันใด คนอื่นเขาก็รักตัวเองฉันนั้นเหมือนกัน แล้วอย่าไปเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น