สังขาร 2

สังขาร 2

สังขาร หมายถึง สภาพที่ปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งขึ้น หรือสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัย 2 อย่าง 1. อุปาทินนกสังขาร สังขารมีใจครอง 2. อนุปาทินนกสังขาร สังขารไม่มีใจครอง
อ่านต่อสังขาร 2
วิมุตติ 2

วิมุตติ 2

วิมุตติ ภาวะที่จิตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ 2 อย่าง 1. เจโตวิมุตติ การหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งจิต 2. ปัญญาวิมุตติ การหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญา
อ่านต่อวิมุตติ 2
รูป 2

รูป 2

รูป 2 1. มหาภูตรูป สภาวะอันปรากฏได้เป็นใหญ่ ๆ โต ๆ หรือเป็นต่าง ๆ ได้มากมาย 2. อุปาทายรูป รูปอาศัย รูปที่เป็นไปโดยอาศัยมหาภูตรูป
อ่านต่อรูป 2
ปาพจน์ 2

ปาพจน์ 2

ปาพจน์ 2 ประการ 1. ธรรม คำสอนแสดงหลักความจริงที่ควรรู้ 2. วินัย ข้อบัญญัติที่วางไว้เป็นหลักกำกับความประพฤติให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอกัน
อ่านต่อปาพจน์ 2
ปฏิสันถาร 2

ปฏิสันถาร 2

ปฏิสันถาร 2 ประการ 1. อามิสปฏิสันถาร การต้อนรับด้วยอามิส หรือการต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของ 2. ธัมมปฏิสันถาร การต้อนรับโดยธรรม หรือ การต้อนรับด้วยธรรม
อ่านต่อปฏิสันถาร 2
บูชา 2

บูชา 2

บูชา 2 ประการ 1. อามิสบูชา การบูชาด้วยอามิส 2. ปฏิปัตติบูชา การบูชาด้วยการปฏิบัติตาม
อ่านต่อบูชา 2
นิพพาน 2

นิพพาน 2

นิพพาน 2 1. สอุปาทิเสสนิพพาน สภาวะที่ดับกิเลสแต่ยังมีเบญจขันธ์เหลือ 2. อนุปาทิเสสนิพพาน สภาวะที่ดับกิเลสและไม่มีเบญจขันธ์เหลือ
อ่านต่อนิพพาน 2
อตฺตา หิ อตฺตโน คติ “ตนเทียว เป็นคติของตน”

อตฺตา หิ อตฺตโน คติ “ตนเทียว เป็นคติของตน”

ตนเองกระทำกรรมเช่นใดไว้ กรรมนั้น ๆ ที่บุคคลนั้น ๆ ได้กระทำด้วยตนเองจะเป็นตัวกำหนดคติคือทางไปในภายภาคหน้าหลังจากตายจากโลกนี้ไปแล้ว
อ่านต่ออตฺตา หิ อตฺตโน คติ “ตนเทียว เป็นคติของตน”

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ “ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน”

คำว่า “ตน” หมายถึง จิตของเราเอง เราจะเข้าถึงความเจริญหรือความเสื่อมก็ขึ้นอยู่ที่จิตของเรานี้เอง ถ้าจิตของเราเป็นจิตที่ไม่ดี จิตนั้นก็จะ...
อ่านต่ออตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ “ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน”
อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ “ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ”

อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ “ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ”

บุคคลที่ฝึกฝนตนเองให้ดี ย่อมเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต เปรียบเสมือนประทีปที่ส่องสว่างให้ตนเองและผู้อื่นพ้นจากความมืดมิดแห่งกิเลส
อ่านต่ออตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ “ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ”
อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม “ได้ยินว่า ตนแลฝึกได้ยาก”

อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม “ได้ยินว่า ตนแลฝึกได้ยาก”

การฝึกฝนตนเอง เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะช่วยให้เราพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ช่วยให้ชีวิตมีความสุข ประสบความสำเร็จ และพ้นจากทุกข์ได้
อ่านต่ออตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม “ได้ยินว่า ตนแลฝึกได้ยาก”
อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย “ชนะตนนั่นแหละเป็นดี”

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย “ชนะตนนั่นแหละเป็นดี”

การชนะตน หมายถึง การเอาชนะกิเลสตัณหาในใจของตัวเอง กิเลสเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ มีทั้งกิเลสภายใน เช่น ราคะ โทสะ โมหะ
อ่านต่ออตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย “ชนะตนนั่นแหละเป็นดี”
เทศนา 2

เทศนา 2

เทศนา 2 ประการ 1. ปุคคลาทิฏฐานา เทศนา การแสดงธรรมโดยการยกบุคคลขึ้นเป็นที่ตั้ง 2. ธัมมาทิฏฐานา เทศนา การแสดงธรรมโดยมีธรรมเป็นที่ตั้ง
อ่านต่อเทศนา 2
กาม 2

กาม 2

กาม 2 ประการ 1. กิเลสกาม กิเลสเป็นเหตุใคร่ 2. วัตถุกาม วัตถุอันน่าใคร่
อ่านต่อกาม 2