ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2544

ถาม คำว่า มาร และ บ่วงแห่งมาร หมายถึงอะไร ?

ตอบ

คำว่า มาร หมายถึงกิเลสกาม คือเจตสิกอันเศร้าหมอง ได้แก่ ตัณหา ราคะ และอรติ เป็นต้น
คำว่า บ่วงแห่งมาร หมายถึงวัตถุกาม ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ

ถาม บุคคลจะพ้นจากบ่วงแห่งมารด้วยวิธีอย่างไรบ้าง ?

ตอบ ด้วยวิธี 3 อย่างคือ

 1. สำรวมอินทรีย์ มิให้ความยินดีครอบงำในเมื่อเห็นรูปเป็นต้นอันน่าปรารถนา
 2. มนสิการกัมมัฏฐาน อันเป็นปฏิปักษ์แก่กามฉันท์ คือ อสุภะและกายคตาสติหรือมรณัสสติ
 3. เจริญวิปัสสนา คือพิจารณาสังขารแยกออกเป็นขันธ์ สันนิษฐานเห็นเป็นสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

ถาม ทุกขตา ความเป็นทุกข์แห่งสังขารนั้นกำหนดเห็นด้วยทุกข์กี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ ด้วยทุกข์ 10 อย่างคือ

 1. สภาวทุกข์
 2. ปกิณกทุกข์
 3. นิพัทธทุกข์
 4. พยาธิทุกข์
 5. สันตาปทุกข์
 6. วิปากทุกข์
 7. สหคตทุกข์
 8. อาหารปริเยฏฐิทุกข์
 9. วิวาทมูลกทุกข์
 10. ทุกขขันธ์

ถาม ความทุกข์ที่เกิดจากการต้องดิ้นรนต่อสู้ในการทำมาหากิน จัดเป็นทุกข์ชนิดไหน ?

ตอบ จัดเป็นอาหารปริเยฏฐิทุกข์


ถาม การพิจารณาแลเห็นสังขารโดยไตรลักษณ์ จัดเป็นวิสุทธิอะไร ?

ตอบ จัดเป็นทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความเห็น

ถาม จงจัดวิสุทธิ 7 ลงในไตรสิกขา ?

ตอบ

 1. สีลวิสุทธิ จัดเป็นศีล
 2. จิตตวิสุทธิ จัดเป็นสมาธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ญาณทัสสนวิสุทธิ จัดเป็นปัญญา

ถาม วัฏฏะในบาลีว่า วฏฺฏูปจฺเฉโท หมายถึงอะไร ? วัฏฏะนั้นจะขาดได้อย่างไร ?

ตอบ วัฏฏะ หมายถึง ความเวียนเกิดด้วยอำนาจกิเลส กรรม และวิบาก วัฏฏะนั้นจะขาดได้ด้วยการละกิเลสอันเป็นเบื้องต้นเสีย

ถาม บาลีแสดงปฏิปทาแห่งนิพพานว่า ” สิญฺจ ภิกฺขุ อิมํ นาวํ ” ความว่า ” ภิกษุเธอจงวิดเรือนี้ ” คำว่า เรือ และ วิด ในบาลีนี้หมายถึงอะไร ?

ตอบ

คำว่า เรือ หมายถึงอัตภาพร่างกาย
คำว่า วิด หมายถึงบรรเทากิเลส และบาปธรรมให้เบาบางจนขจัดได้ขาด


ถาม ในส่วนสังสารวัฏฏ์ สัตวโลกตายแล้วมีคติเป็นอย่างไร ?

ตอบ สัตวโลกตายแล้วมีคติเป็น 2 คือสุคติ และทุคติ

ถาม ในข้อนั้นมีอุทเทสบาลีแสดงไว้อย่างไร ?

ตอบ มีอุทเทสบาลีแสดงว่า

 • จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันต้องหวัง
 • จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้

ถาม คนโทสจริต มีอุปนิสัยเป็นอย่างไร ? จะแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานบทใด ?

ตอบ คนที่มีจิตมักฉุนเฉียวโกรธเคืองง่าย ๆ สันดานหนักไปในโทสะ มักก่อทุกข์โทมนัสให้แก่ผู้อื่น จัดเป็นคนโทสจริต มีโทสะเป็นเครื่องประพฤติเป็นปกติของตัว ควรเจริญกัมมัฏฐาน 8 ประการ คือวัณณกสิณ 4 กับพรหมวิหาร 4

ถาม การที่ท่านสอนให้เจริญเมตตาในตนก่อนแล้ว จึงแผ่ไปในชนอื่นนั้น มีเหตุผลอย่างไร ?

ตอบ มีเหตุผลดังนี้ คือจะได้ทำตนให้เป็นพยานว่า ตนนี้อยากได้แต่ความสุข เกลียดชังทุกข์ และภัยต่าง ๆ ฉันใด สัตว์ทั้งหลายอื่น ๆ ก็อยากได้สุข เกลียดชังทุกข์และภัยต่าง ๆ ฉันนั้น เมื่อเห็นดังนี้แล้ว จิตก็ปรารถนาให้สัตว์ทั้งสิ้นอื่น ๆ มีความสุขความเจริญ


ถาม วิปัลลาสคืออะไร ? จำแนกโดยวัตถุเป็นที่ตั้งมีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ คือ กิริยาที่ถือเอาโดยอาการวิปริตผิดจากความจริง มี 4 อย่างคือ

 1. วิปัลลาสในของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง
 2. วิปัลลาสในของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข
 3. วิปัลลาสในของที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตน
 4. วิปัลลาสในของที่ไม่งามว่างาม

ถาม จะถอนวิปัลลาสนั้นได้เพราะเจริญธรรมอะไร ?

ตอบ

 • วิปัลลาสในของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง จะถอนได้ด้วยอนิจจสัญญา
 • วิปัลลาสในของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข จะถอนได้ด้วยทุกขสัญญา
 • วิปัลลาสในของที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตน จะถอนได้ด้วยอนัตตสัญญา
 • วิปัลลาสในของที่ไม่งามว่างาม จะถอนได้ด้วยอสุภสัญญา

ถาม ผู้เจริญสติปัฏฐานต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ?

ตอบ มี

 1. อาตาปี มีความเพียรแผดเผากิเลส
 2. สมฺปชาโน มีสัมปชัญญะ
 3. สติมา มีสติ

ถาม ผู้เจริญสติปัฏฐานสมบูรณ์เต็มที่แล้ว จะได้รับอานิสงส์เช่นใด ?

ตอบ ได้รับอานิสงส์ 5 ประการดังนี้

 1. ได้ความบริสุทธิ์
 2. ได้ข้ามพ้นโสกะและปริเทวะ
 3. ได้ความดับไปแห่งทุกข์และโทมนัส
 4. ได้บรรลุธรรมที่ถูก
 5. ได้ทำให้แจ้งพระนิพพาน

ถาม การพิจารณากองลมหายใจเข้าออก เพียงแต่รู้ว่าสั้นยาว ดังนี้ จัดเป็นสติปัฏฐานข้อไหน ?

ตอบ จัดเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ถาม ในธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน หัวข้อธรรมที่จะนำมาพิจารณานั้นมีอะไรบ้าง ?

ตอบ มี นิวรณ์ 5 อุปาทานขันธ์ 5 อายตนะ 6 โพชฌงค์ 7 และอริยสัจ 4


ถาม อนิจจสัญญาในคิริมานนทสูตร มีใจความว่าอย่างไร ?

ตอบ มีใจความว่า ” ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปในป่าก็ดี ไปที่โคนไม้ก็ดี ไปที่เรือนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง ย่อมเป็นผู้พิจารณาเนือง ๆ โดยความไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ทั้ง 5

ถาม การพิจารณาอาทีนวสัญญาโดยย่อ ได้แก่พิจารณาอย่างไร ?

ตอบ พิจารณาอย่างนี้ว่า ” กายนี้มีทุกข์มาก มีโทษมาก เหล่าอาพาธย่อมเกิดขึ้นในกายนี้