ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ข้อใด เป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ? ๒. ทางทำกรรมดีกรรมชั่ว เรียกว่าอะไร ? ๓. ข้อใด จำแนกให้สัตว์มีชีวิตแตกต่างกัน ? ๔. ความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นจากอะไร ? ๕. ผลกรรมเกิดจากความดีความชั่วของสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่าอะไร ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. พระโพธิสัตว์เมื่อจะเสด็จอุบัติในมนุษยโลก ทรงพิจารณาสิ่งใดก่อน ? ๒. ผู้จะเป็นพุทธมารดาต้องรักษาศีลห้าประจำและบำเพ็ญบารมีกี่กัปป์ ? ๓. ในชมพูทวีปแบ่งเขตปกครองออกเป็นกี่ส่วน ? ๔. สังคมในชมพูทวีปยึดถืออะไรอย่างแรงกล้า ? ๕. พระราชบุตรพระราชธิดาของพระเจ้าโอกกากราชก่อตั้งราชวงศ์ใด ? ๖. เมืองกบิลพัสดุ์ สร้างในที่อยู่ของดาบสใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. นิพพิทา หมายถึงความหน่ายในอะไรด้วยปัญญา ? ๒. ในส่วนปรมัตถปฏิปทา โลกหมายถึงอะไร ? ๓. อาการที่เรียกว่าผู้หมกอยู่ในโลก เป็นอย่างไร ? ๔. บ่วงแห่งมาร หมายถึงอะไร ? ๕. การสำรวมจิตด้วยวิธีการใด สำคัญที่สุด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ข้อปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาที่เรีกยว่า พรต ได้แก่ข้อใด ? ๒. ข้อใด เป็นการฝึกใช้ชีวิตแบบสันโดษเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อ ? ๓. ข้อใด เป็นวิธีรักษาอุโบสถในอรรถกถาคังคมาลชาดก ? ๔. การรักษาอุโบสถของชาวพุทธ เริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใด ? ๕. อุโบสถที่เป็นพุทธบัญญัติต่างจากอุโบสถที่มีมาก่อนอย่างไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ระหว่างทางเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พระพุทธเจ้าทรงพบใคร ? ๒. ชนกลุ่มใด ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ? ๓. “เราได้ตรัสรู้อมฤตธรรมโดยชอบแล้ว” พระพุทธเจ้าตรัสกับใคร ? ๔. กามสุขัลลิกานุโยค คือการหมกมุ่นในความสุขเรื่องใด ? ๕. การแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้า เรียกว่าอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เรียกว่าอะไร ? ๒. พระพุทธพจน์ว่า “จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา” ยืนยันเรื่องใด ? ๓. คำตอบในข้อใด ไม่จัดเป็นทุคติ ? ๔. เทวทูต หมายถึงใคร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ข้อใด เป็นบรรทัดในการเริ่มทำความดีของมนุษย์ทั้งหลาย ? ๒. ข้อใด ทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ? ๓. หลักธรรมใด เป็นข้อห้ามมิให้มนุษย์ประพฤติเบียดเบียนกันและกันได้ ? ๔. การสำรวมกายวาจามิให้ละเมิดข้อห้ามทั้ง ๕ เรียกว่าอะไร ? ๕. ศีล ๕…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การประชุมทำปฐมสังคายนา จัดขึ้นหลังจากพุทธปรินิพพานกี่เดือน ? ๒. ประธานสงฆ์ ทำปฐมสังคายนา คือใคร ? ๓. ปฐมสังคายนา ได้ทำ ณ เมืองใด ? ๔. ในการทำปฐมสังคายนา มีพระอรหันต์เข้าร่วมประชุมกี่องค์ ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ข้อใด เป็นธรรมมีอุปการะมาก ? ๒. ความรู้ตัว เป็นความหมายของธรรมข้อใด ? ๓. คุณธรรมที่ป้องกันไม่ให้ทำความชั่ว คือข้อใด ? ๔. ลักษณะของผู้มีหิริ คือข้อใด ? ๕. ไม่กล้าทำความชั่วเพราะกลัวบาป เป็นลักษณะของผู้มีมรรคใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. พระพุทธศาสนาเห็นว่าข้อใดมีอิทธิพลเหนือดวงดาวผีสางเทวดา ? ๒. วิชาใดสอนให้รู้จักวิธีดำเนินชีวิตเพื่อไปเกิดภพภูมิที่ดี ? ๓. ข้อใดจำแนกสัตว์ให้มีชีวิตแตกต่างกัน ? ๔. ความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดจากอะไร ? ๕. ผลที่เกิดจากการทำความดีความชั่วของสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าอะไร ? ๖. กรรมบถมีผลต่อชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันอย่างไร ? ๗. ข้อใดเป็นองค์ประกอบสำคัญของกรรมบถ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ข้อใดทำให้พรหมโลกเกิดความแตกตื่นว่าพระพุทธจะเสด็จอุบัติในโลก ? ๒. เมื่อปัญจบุพพนิมิตปรากฏแก่เทวดาเป็นเหตุให้เทวดานั้นจุติจากที่ใด ? ๓. ความเห็นของคนในชมพูทวีปโดยสังเขปมีกี่อย่าง ? ๔. สิ่งใดที่คนในชมพูทวีปยึดถืออย่างแรงกล้า ? ๕. ราชบุตรและราชบุตรีของพระเจ้าโอกกากราชสร้างพระนครใหม่ชื่อว่าอะไร ? ๖. พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์พระองค์ใด ? ๗. พระเจ้าสุทโธทนะทรงอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของกษัตริย์เมืองใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. นิพพิทาหมายถึงความหน่ายในอะไรด้วยปัญญา ? ๒. ในส่วนปรมัตถปฏิปทา โลก หมายถึงอะไร ? ๓. ทำอย่างไร จึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก ? ๔. บ่วงแห่งมาร หมายถึงอะไร ? ๕. ทำอย่างไรจึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ข้อใดเป็นศีลขั้นสูงของคฤหัสถ์ ? ๒. ข้อใดมีความเกี่ยวข้องกับการรักษาอุโบสถศีล ? ๓. ข้อใดเป็นเป้าหมายของการรักษาอุโบสถศีล ? ๔. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญของการรักษาอุโบสถศีล ? ๕. อุโบสถประเภทใดให้รักษาเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่ง ? ๖. การถืออุโบสถจะได้รับอานิสงส์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไร ? ๗. การขาดจากสรณคมน์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับใคร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ปัญจวัคคีย์ท่านใดได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นท่านแรก ? ๒. พระอัญญาโกณฑัญญะนิพพานที่ริมฝั่งแห่งสระใด ? ๓. พระเถระใดได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านมีบริวารมาก ? ๔. อุปติสสมาณพบรรลุโสดาปัตติผลเพราะได้ฟังธรรมจากพระเถระใด ? ๕. คุณธรรมใดของพระสารีบุตรที่ควรถือเอาเป็นแบบอย่าง ? ๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอุบายระงับความโงกง่วงแก่พระสาวกใด ? ๗. พระสาวกใดที่พระพุทธเจ้าโปรดให้เป็นนวกัมมาธิฏฐายี…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. สมถกัมมัฏฐานเป็นอุบายให้เกิดอะไร ? ๒. จะรู้แจ้งสรรพสิ่งตามเป็นจริงต้องเจริญกัมมัฏฐานอะไร ? ๓. การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานมีประโยชน์อย่างไร ? ๔. สิ่งที่ทำให้สัตว์หลงติดข้องอยู่ในโลกเรียกว่าอะไร ? ๕. กิเลสกามหมายถึงข้อใด ? ๖. อามิสบูชาหมายถึงการบูชาด้วยอะไร ? ๗. ปฏิบัติบูชามีประโยขน์สูงสุดอย่างไร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักธรรมใดเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการทำความดี ? ๒. วินัยเป็นเรื่องเดียวกับข้อใด ? ๓. วัตถุประสงค์ของการรักษาศีลคืออะไร ? ๔. เจตนางดเว้นจากการทำผิดศีลเรียกว่าอะไร ? ๕. การกระทำใดผิดศีลข้อ ๑ ? ๖. การทำสัตว์ให้ได้รับความลำบากเรียกว่าอะไร ? .…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. การประชุมทำปฐมสังคายนาจัดขึ้นหลังจากพุทธปรินิพพาน กี่เดือน ? ๒. ประธานสงฆ์ทำปฐมสังคายนาพระธรรมวินัยคือใคร ? ๓. การทำปฐมสังคายนาพระธรรมวินัยปรารภเหตุกี่ประการ ? ๔. ผู้ใดกล่าวตู่พระธรรมวินัยเป็นเหตุให้ทำปฐมสังคายนา ? ๕. การประชุมทำปฐมสังคายนาจัดขึ้นที่ไหน ? ๖. กษัตริย์ผู้ถวายการอุปถัมภ์ทำปฐมสังคายนาทรงพระนามว่าอะไร ? ๗.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. พหุปการธรรมหมายถึงธรรมในข้อใด ? ๒. ความหมายโดยตรงของสัมปชัญญะคือข้อใด ? ๓. เทวธรรมที่คุ้มครองโลกให้สงบร่มเย็นคือข้อใด ? ๔. ลักษณะของผู้มีหิริคือข้อใด ? ๕. คนมีโอตตัปปะมีลักษณะเช่นใด ? ๖. อดทนต่อความเจ็บป่วยได้เป็นความหมายของธรรมใด ? ๗. บุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งเรียกว่าบุพพการีชน…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕