ฤทธิ์ 2

ฤทธิ์ หมายถึง ความสำเร็จ หรือ ความเจริญรุ่งเรือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. อามิสฤทธิ์ ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางวัตถุ
  2. ธรรมฤทธิ์ ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางธรรม

อามิสฤทธิ์

อามิสฤทธิ์ คือ ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางวัตถุ หมายถึง ความสำเร็จในการดำรงชีวิตที่ต้องดิ้นรนพยายามประกอบสัมมาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่ชาวโลกเขาต้องการกัน เช่น ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ความสำเร็จในการสร้างฐานะ ความมั่งมีศรีสุข เป็นต้น

อามิสฤทธิ์นั้น มุ่งเน้นไปที่สิ่งภายนอก เช่น

  • ลาภ: เงินทอง ทรัพย์สิน
  • ยศ: อำนาจ ตำแหน่ง หน้าที่
  • สักการะ: การยกย่อง สรรเสริญ
  • สุข: ความสุขทางกาย ความสะดวกสบาย

ธรรมฤทธิ์

ธรรมฤทธิ์ คือ ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางธรรม หมายถึง ความสำเร็จในการศึกษาพระสัทธรรม ความสำเร็จในการปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมขั้นสูงแต่ละระดับ เช่น การบรรลุเป็นพระโสดาบัน การบรรลุเป็นพระสกทาคามี เป็นต้น

ธรรมฤทธิ์นั้น มุ่งเน้นไปที่ความเจริญรุ่งเรืองภายใน เช่น

  • ศีล: ความประพฤติที่ดีงาม
  • สมาธิ: ความตั้งมั่นของจิต
  • ปัญญา: ความรู้ ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
  • วิมุติ: การพ้นทุกข์

ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทั้ง 2 ด้าน เป็นความสำเร็จที่พึงปรารถนา แต่อย่างไรก็ตาม การจะประสบความสำเร็จทั้งสองด้านนั้น จำเป็นต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างยิ่งจึงจะได้มา มิใช่ได้มาโดยง่ายเลย

ฤทธิ์ทั้งสองประเภทนั้น แต่ละประเภทมีจุดมุ่งหมาย วิธีการ และผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน นอกจากนั้น อามิสฤทธิ์ เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน ส่วนธรรมฤทธิ์ เป็นความสุขที่ยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลควรพัฒนาฤทธิ์ ทั้ง 2 ประการ ควบคู่กันไป