ทาน 2

ทาน 2

ทาน 2

ทาน แปลว่า การให้ การเสียสละ การบริจาค เมื่อจำแนกตามสิ่งที่ให้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. อามิสทาน การให้สิ่งของ
  2. ธรรมทาน การให้ธรรมะ

อามิสทาน

อามิสทาน แปลว่า การให้อามิส ได้แก่ การให้สิ่งของ หมายถึง การเสียสละสิ่งของของตนเองให้แก่ผู้อื่น เพื่อหวังบุญกุศลประการหนึ่ง เพื่อมุ่งสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประการหนึ่ง เช่น การนำอาหารไปทำบุญตักบาต การถวายทานแด่พระสงฆ์ การแบ่งข้าวปลาอาหารให้เพื่อนบ้าน การบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณกุศล เป็นต้น

ธรรมทาน

ธรรมทาน แปลว่า การให้ธรรมะ หมายถึง การบอกธรรมะแก่ผู้อื่น การนำธรรมะที่ตนได้ยินได้ฟังมาไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง การแสดงธรรมของพระสงฆ์ การให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาชีวิต การชี้ทางสว่างให้ผู้อื่นด้วยการแนะนำด้านศีลธรรม การให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้อื่น เป็นต้น

ในทานทั้ง 2 อย่างนั้น พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญธรรมทานคือการให้ธรรมะว่าเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งหมด มีอานิสงส์มากกว่าการให้สิ่งของ ดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่า “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ” แปลว่า การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง

ทาน 2 อีกหมวดหนึ่ง

ทาน 2

ทานนั้น เมื่อจำแนกโดยปฏิคาหกคือผู้รับทาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ปาฏิบุคลิกทาน การให้จำเพาะบุคคล
  2. สังฆทาน การให้แก่สงฆ์

ปาฏิบุคลิกทาน

ปาฏิบุคลิกทาน แปลว่า การให้จำเพาะบุคคล หรือ การให้เจาะจงตัวบุคคล หมายถึง การให้ที่เจาะจงบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น การถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งโดยเฉพาะ ถวายเจาะจงเจ้าอาวาส ถวายเจาะจงพระภิกษุที่เป็นญาติของตน การให้สิ่งของแก่บุคคลคนใดคนหนึ่งโดยเจาะจง

การให้ลักษณะนี้ สิ่งของที่ให้นั้นย่อมตกเป็นของของบุคคลที่รับหรือที่ผู้ให้เจาะจงให้นั้นเท่านั้น ไม่เผื่อแผ่ไปถึงบุคคลอื่น

สังฆทาน

สังฆทาน แปลว่า การให้แก่สงฆ์ หรือ การให้แก่ส่วนรวม หมายถึง ทานที่ถวายแก่พระสงฆ์เป็นส่วนรวม หรือ การบริจาคแก่ส่วนรวม เช่น การถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง เช่นนี้ ภัตตาหารที่ถวายนั้นย่อมตกเป็นของสงฆ์โดยส่วนรวม เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ทั้งหมดในอารามนั้น หรือการบริจาควัตถุสิ่งของแก่สงฆ์โดยส่วนรวม ไม่ได้เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เป็นต้น

ในการให้ทั้ง 2 ประเภทนั้น พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญสังฆทานว่าเป็นเลิศ มีผลมากที่สุด ดังพระพุทธพจน์ว่า “เราไม่กล่าวว่าปาฏิบุคลิกทานมีผลมากกว่าของที่ให้แก่สงฆ์ ไม่ว่าโดยปริยายใด ๆ”