อามิสเวปุลละ

เวปุลละ 2

เวปุลละ ความไพบูลย์ หรือ ความเต็มเปี่ยม 2 ประการ 1. อามิสเวปุลละ คือ ความไพบูลย์แห่งอามิส 2. ธัมมเวปุลละ คือ ความไพบูลย์แห่งธรรม
อ่านต่อเวปุลละ 2