สุข แปลตรงตัวว่า ความสุข หรือ ความสบาย ความสำราญ มี 2 หมวด คือ หมวดความสุขที่เป็นเหตุ กับหมวดความสุขที่เป็นผล หมวดความสุขที่เป็นผลมี 2 ประการ คือ

  1. กายิกสุข ความสุขที่ได้รับทางกาย
  2. เจตสิกสุข ความสุขที่ได้รับทางใจ

กายิกสุข

กายิกสุข คือ ความสุขที่ได้รับทางกาย หรือ ความสุขที่เกิดขึ้นทางกาย หมายถึง ความสุขที่รับรู้ได้ทางกาย ได้แก่ การที่ร่างกายไม่มีทุกข์ ไม่มีโรคภัยใด ๆ เบียดเบียน มีความสะดวกสบายในอิริยาบถต่าง ๆ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน คล่องแคล่วกระฉับกระเฉง สะดวกสบาย ไม่ติดขัด ไม่เจ็บไม่ปวด เป็นต้น

เจตสิกสุข

เจตสิกสุข คือ ความสุขที่ได้รับทางใจ หรือ ความสุขที่เกิดขึ้นทางใจ หมายถึง อาการที่จิตใจไม่มีความทุกข์ ความเดือดร้อน หรืออารมณ์ที่ขุ่นมัว มากระทบ ทำให้จิตเบิกบาน แช่มชื่น รื่นเริง ไม่เศร้าหมอง เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยปีติโสมนัส หมายเอาจิตที่ไม่มีกิเลสคือราคะ โทสะ และโมหะ มาเบียดเบียนครอบงำ