เจตสิกสุข

สุข 2

สุข 2

สุข 2 ประการ 1. กายิกสุข ความสุขที่ได้รับทางกาย 2. เจตสิกสุข ความสุขที่ได้รับทางใจ
อ่านต่อสุข 2