กรรม 2

กรรม 2

กรรม 2

กรรม แปลว่า การกระทำ หมายถึง การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะที่เป็นไปฝ่ายชั่วและฝ่ายดี คือ

  1. อกุศลกรรม กรรมที่เป็นอกุศล
  2. กุศลกรรม กรรมที่เป็นกุศล

อกุศลกรรม

อกุศลกรรม แปลว่า กรรมที่เป็นอกุศล คือ กรรมชั่ว ได้แก่ การกระทำที่ไม่ดี การกระทำที่ไม่ฉลาด การกระทำที่ไม่เกิดจากปัญญา การกระทำที่ทำให้คุณภาพชีวิตและจิตใจเสื่อมถอย หมายเอาการกระทำที่เกิดจากอกุศลมูล คือ

  1. โลภะ ความโลภอยากได้ในทางที่ผิด
  2. โทสะ ความโกรธ ความคิดประทุษร้าย
  3. โมหะ ความหลง ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี

กุศลกรรม

กุศลกรรม แปลว่า กรรมที่เป็นกุศล คือ กรรมดี การกระทำที่ดี การกระทำที่ชาญฉลาด การกระทำที่เกิดจากปัญญา การกระทำที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตจิตใจให้ดีขึ้น หมายเอาการกระทำที่เกิดจากกุศลมูล คือ

  1. อโลภะ ความไม่โลภ ภาวะที่จิตไม่ถูกความโลภครอบงำ
  2. อโทสะ ภาวะที่จิตไม่ถูกความโกรธครอบงำ
  3. อโมหะ ภาวะที่จิตไม่ถูกความหลงหรืออวิชชาครอบงำ

ในกรรมทั้ง 2 ประเภทนั้น กุศลกรรม เป็นกรรมที่ควรทำ เพราะเป็นเหตุทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง อกุศลกรรม เป็นกรรมที่ไม่ควรทำ ควรหลีกเว้นเสียให้ห่างไกล เพราะเป็นเหตุทำชีวิตให้ตกต่ำ