อาโปธาตุ

สังขาร 2

สังขาร หมายถึง สภาพที่ปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งขึ้น หรือสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัย 2 อย่าง 1. อุปาทินนกสังขาร สังขารมีใจครอง 2. อนุปาทินนกสังขาร สังขารไม่มีใจครอง
อ่านต่อสังขาร 2

รูป 2

รูป 2 1. มหาภูตรูป สภาวะอันปรากฏได้เป็นใหญ่ ๆ โต ๆ หรือเป็นต่าง ๆ ได้มากมาย 2. อุปาทายรูป รูปอาศัย รูปที่เป็นไปโดยอาศัยมหาภูตรูป
อ่านต่อรูป 2