ธรรม

ธรรม 2

ธรรม 2 ประการ 1. อุปาทินนธรรม แปลว่า ธรรมที่ถูกยึด 2. อนุปาทินนธรรม แปลว่า ธรรมที่ไม่ถูกยึด
อ่านต่อธรรม 2

ธรรม 2

ธรรม 2 ประการ 1. สังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยปรุงแต่ง 2. อสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่ง
อ่านต่อธรรม 2

ธรรม 2

ธรรม 2 ประการ 1. โลกิยธรรม หรือ โลกียธรรม ธรรมอันเป็นวิสัยของโลก 2. โลกุตรธรรม ธรรมอันมิใช่วิสัยของโลก
อ่านต่อธรรม 2

ปาพจน์ 2

ปาพจน์ 2 ประการ 1. ธรรม คำสอนแสดงหลักความจริงที่ควรรู้ 2. วินัย ข้อบัญญัติที่วางไว้เป็นหลักกำกับความประพฤติให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอกัน
อ่านต่อปาพจน์ 2