ปฏิปัตติบูชา

บูชา 2

บูชา 2 ประการ 1. อามิสบูชา การบูชาด้วยอามิส 2. ปฏิปัตติบูชา การบูชาด้วยการปฏิบัติตาม
อ่านต่อบูชา 2