อนริยปริเยสนา

ปริเยสนา 2

ปริเยสนา 2

ปริเยสนา 2
1. อริยปริเยสนา การแสวงหาอย่างประเสริฐ
2. อนริยปริเยสนา การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ