สุทธิ

สุทธิ 2

สุทธิ 2

สุทธิ 2 ประการ 1. ปริยายสุทธิ คือ ความบริสุทธิ์บางส่วน 2. นิปปริยายสุทธิ คือ ความบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิง
อ่านต่อสุทธิ 2