คิหิปธาน

ปธาน 2

ปธาน ความเพียรหรือความพยายามของบุคคล 2 ประการ 1. คิหิปธาน ความเพียรของคฤหัสถ์ 2. ปัพพชิตปธาน ความเพียรของบรรพชิต
อ่านต่อปธาน 2