ปฏิสันถาร

ปฏิสันถาร 2

ปฏิสันถาร 2 ประการ 1. อามิสปฏิสันถาร การต้อนรับด้วยอามิส หรือการต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของ 2. ธัมมปฏิสันถาร การต้อนรับโดยธรรม หรือ การต้อนรับด้วยธรรม
อ่านต่อปฏิสันถาร 2