นิรุตติปฏิสัมภิทา

วิมุตติ 2

วิมุตติ 2

วิมุตติ ภาวะที่จิตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ 2 อย่าง 1. เจโตวิมุตติ การหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งจิต 2. ปัญญาวิมุตติ การหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญา
อ่านต่อวิมุตติ 2