สมมติสัจจะ

สัจจะ 2

สัจจะ ความจริงที่มีอยู่บนโลก มี 2 ประการ คือ 1. สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมุติ 2. ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยปรมัตถ์
อ่านต่อสัจจะ 2