อุปจารสมาธิ

สมาธิ 2

สมาธิ 2

สมาธิ 2 ประการ 1. อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียด ๆ สมาธิจวนจะแน่วแน่ 2. อัปปนาสมาธิ สมาธิอันแน่วแน่ สมาธิแนบสนิท
อ่านต่อสมาธิ 2