อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ “ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ”

อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ.

“ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ”

(สัง. ส. 15/248)

บุคคลที่ฝึกฝนตนเองให้ดี ย่อมเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต เปรียบเสมือนประทีปที่ส่องสว่างให้ตนเองและผู้อื่นพ้นจากความมืดมิดแห่งกิเลส

การฝึกตนมีหลากหลายวิธี แต่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักๆ ดังนี้

  • ศีล หมายถึง การรักษาศีล 5 เว้นจากอบายมุข ประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและกฎระเบียบของสังคม
  • สมาธิ หมายถึง การฝึกจิตให้สงบ ตั้งมั่น ไม่ฟุ้งซ่าน
  • ปัญญา หมายถึง การพัฒนาความรู้ หมั่นเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริง ไม่ถูกอวิชชาครอบงำ

การฝึกตนให้ดี ย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ดังนี้

  • มีความสุข : จิตใจสงบ มั่นคง ตนเองมีความสุข คนรอบข้างก็มีความสุข
  • ประสบความสำเร็จ : ผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง
  • เป็นที่รัก : ผู้ฝึกตนดีแล้ว ย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลาย
  • เป็นผู้นำ : ผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมสามารถเป็นผู้นำหรือเป็นที่พึ่งพาอาศัยของผู้อื่นได้

ตัวอย่างของบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นแสงสว่างให้แก่ผู้อื่น เช่น

  • พระพุทธเจ้า: ทรงเป็นผู้ฝึกตนจนตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นแสงสว่างนำทางพ้นทุกข์ให้แก่ชาวโลกทั้งหลาย
  • พระอริยสงฆ์: เป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าจนสามารถบรรลุตามได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพุทธศาสนิกชน
  • บุคคลผู้ประพฤติดี: เป็นแสงสว่างนำทางให้กับตนเองและครอบครัว เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอื่นๆ