วินัย

ปาพจน์ 2

ปาพจน์ 2 ประการ 1. ธรรม คำสอนแสดงหลักความจริงที่ควรรู้ 2. วินัย ข้อบัญญัติที่วางไว้เป็นหลักกำกับความประพฤติให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอกัน
อ่านต่อปาพจน์ 2