โลกุตรธรรม

ธรรม 2

ธรรม 2 ประการ 1. โลกิยธรรม หรือ โลกียธรรม ธรรมอันเป็นวิสัยของโลก 2. โลกุตรธรรม ธรรมอันมิใช่วิสัยของโลก
อ่านต่อธรรม 2