ลักขณูปนิชฌาน

ฌาน 2

ฌาน 2 ประการ 1. อารัมมณูปนิชฌาน การเพ่งอารมณ์ด้วยจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่ 2. ลักขณูปนิชฌาน การเพ่งลักษณะ
อ่านต่อฌาน 2