โลกปาลธรรม

ธรรมคุ้มครองโลก 2

ธรรมคุ้มครองโลก 2

ธรรมคุ้มครองโลก 2
1. หิริ ความละอายต่อการทำบาป
2. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อผลของบาป