ทิฏฐิ

ทิฏฐิ 2

ทิฏฐิ 2

ทิฏฐิ 2
1. สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง
2. อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ