พระเสขะ

อริยบุคคล 2

อริยบุคคล 2

อริยบุคคล 2
1. พระเสขะ ผู้ยังต้องศึกษา
2. พระอเสขะ ผู้ไม่ต้องศึกษา