ปฏิปัตติบูชา

บูชา 2

บูชา 2

บูชา 2
1. อามิสบูชา การบูชาด้วยอามิส
2. ปฏิปัตติบูชา การบูชาด้วยการปฏิบัติตาม