บุพการี

บุคคลหาได้ยาก 2

บุคคลหาได้ยาก 2

บุคคลหาได้ยาก 2
1. บุพการี ผู้กระทำคุณให้คนอื่นก่อน
2. กตัญญูกตเวที ผู้รู้อุปการะที่คนอื่นทำแก่ตนและตอบแทน