วัตถุกาม

กาม 2

กาม 2

กาม 2
1. กิเลสกาม กิเลสเป็นเหตุใคร่
2. วัตถุกาม วัตถุอันน่าใคร่